ORDRE CLT/46/2017, de 24 de març, per la qual es deroga l'Ordre CLT/275/2011, de 29 de setembre, de la Comissió Mixta Departament de Cultura, diputacions i entitats associatives d'ens locals.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l'Ordre CMC/343/2008, de 27 de juny, es va crear la Comissió Mixta Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, diputacions i entitats associatives d'ens locals, com a òrgan permanent de col·laboració i coordinació entre l'Administració pública de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals, per al desenvolupament de les polítiques culturals.

L'Ordre CLT/275/2011, de 29 de setembre, de la Comissió Mixta Departament de Cultura, diputacions i entitats associatives d'ens locals va establir una nova regulació de l'òrgan col·legiat esmentat per tal d'adequar-lo a la nova denominació i al nou organigrama del Departament de Cultura, i va derogar la norma anterior.

Aquesta Ordre té com a objecte suprimir l'òrgan col·legiat esmentat, dins el marc de racionalització i simplificació de l'estructura de l'Administració de la Generalitat. La Comissió Mixta s'ha reunit en poques ocasions i això no ha estat un obstacle per a la cooperació i el desenvolupament de sinèrgies en l'àmbit cultural entre l'Administració de la Generalitat i les administracions locals. Les funcions de la Comissió Mixta es poden exercir a través d'altres òrgans de col·laboració interadministrativa de l'Administració de la Generalitat, grups de treball o mitjançant altres mecanismes, com els tràmits d'audiència a les entitats interessades i d'informació pública, establerts en la normativa administrativa general.

D'acord amb els articles 12. d de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'article 39.3 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Per tot això,

 

Ordeno:

 

Article únic

Es deroga l'Ordre CLT/275/2011,...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS