ORDRE CLT/76/2016, de 4 d'abril, per la qual s'estableixen les quanties de la taxa per la utilització d'espais en els equipaments culturals i monuments adscrits a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Cultura
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El capítol VII del títol VIII del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, regula la taxa per la utilització d'espais en immobles, inclosos els monuments, adscrits al departament competent en matèria de cultura o a les entitats que en depenen. El fet imposable de la taxa també inclou la realització de sessions fotogràfiques, filmacions, enregistraments de concerts i similars en els immobles esmentats.

L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural va ser creada per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres i és una entitat de dret públic de la Generalitat de les regulades per l'article 1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

L'Agència s'adscriu al departament competent en matèria de cultura mitjançant la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural, d'acord amb l'article 1.3 del Decret 198/2013 de 23 de juliol pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

La disposició addicional quarta del Decret esmentat estableix l'adscripció a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural dels béns immobles de la Generalitat assignats al Departament de Cultura, a l'Entitat Autònoma Museus d'Arqueologia i al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya que estiguin destinats exclusivament a funcions assumides per l'Agència.

Correspon a l'Agència, entre altres funcions, fomentar l'ús del patrimoni cultural i dels equipaments així com gestionar i dinamitzar els diversos equipaments culturals adscrits a aquesta entitat, la xarxa de monuments i jaciments arqueològics de titularitat de la Generalitat i els equipaments patrimonials adscrits al departament competent en matèria de cultura.

L'article 8.7-4 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya disposa que l'establiment de les quanties de la taxa per la utilització d'espais en immobles adscrits al departament competent en matèria de cultura o a les entitats que en depenen s'efectua mitjançant ordre del conseller o consellera competent en matèria de cultura.

D'acord amb l'article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i l'article 8.7-4 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, a proposta de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i vist l'informe favorable de la Intervenció Delegada,

Ordeno:

Article 1

Quanties de la quota

  1. S'estableixen les quanties de la taxa aplicable per la utilització d'espais d'equipaments culturals i monuments adscrits a l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, amb els imports que es detallen en l'annex.

  2. Les quanties de la taxa es determinen tenint en compte l'ús que se'n fa de l'espai corresponent, d'acord amb la classificació següent:

  1. Realització de vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió, per al cinema i similars (apartat 1 de l'annex).

  2. Realització de sessions fotogràfiques (apartat 2 de l'annex).

  3. Lloguer d'espais per a altres usos (apartat 3 de l'annex).

Article 2

Serveis inclosos i despeses addicionals

  1. Els imports de la taxa inclouen els serveis bàsics següents: els subministraments ordinaris, la neteja ordinària, l'assistència del personal de l'equipament o monument, altres serveis ordinaris així com l'assegurança de responsabilitat civil en els termes establerts en l'assegurança del centre corresponent.

  2. Si es produeixen despeses addicionals, se n'ha de satisfer l'import. Es consideren despeses addicionals aquelles despeses extraordinàries en subministraments, neteja, vigilància, retirada de residus, les despeses de personal fora d'horari, o altres despeses no ordinàries que es produeixin.

  3. En el cas que la utilització de l'espai comporti el tancament, total o parcial, de l'equipament o monument al públic, el subjecte passiu ha de satisfer l'import addicional corresponent als ingressos per venda que es deixen de percebre. Aquest import es calcula multiplicant el nombre mitjà de visitants...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA