ORDRE SSS/140/2004, de 19 d'abril, per la qual es modifica la delimitació de diverses àrees bàsiques de salut.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE SSS/140/2004, de 19 d'abril, per la qual es modifica la delimitació de diverses àrees bàsiques de salut.

En virtut del Decret 84/1985, de 21 de març (DOGC núm. 527, de 10.4.1985), es van aprovar les mesures per a la reforma de l'atencióprimària de salut a Catalunya, les quals s'han consolidat mitjançant la publicació de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, que configura l'àrea bàsica de salut com a unitat territorial on es presta l'atenció primària de salut d'accés directe de la població.

D'acord amb això, mitjançant successives ordres del Departament de Sanitat i Seguretat Social s'ha sectoritzat l'atenció primària de salut a Catalunya amb l'establiment d'àrees bàsiques de salut. No obstant això, per raons tècniques i de planificació, actualment es fa aconsellable alterar la delimitació territorial d'algunes d'aquestes àrees.

Atès que la proposta de modificació de la delimitació de diverses àrees bàsiques de salut s'ha sotmès a informació pública mitjançant l'Edicte de 26 de novembre de 2003 (DOGC núm. 4024, de 4.12.2003), i ateses les al·legacions formulades;

Atès que el desdoblament de l'àrea bàsica de salut Castelldefels en les àrees bàsiques de salut Castelldefels-1 i Castelldefels-2, que s'incloïa en l'Edicte esmentat, esta condicionada a la posada en funcionament d'un nou centre d'atenció primària en Castelldefels, de manera que aquesta modificació es farà efectiva, mitjançant una nova ordre, en el moment que es posi enfuncionament el centre d'atenció primària esmentat;

En conseqüència, a l'empara de les facultats que m'atorguen l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i la disposició final 7 del Decret 84/1985, de 21 de març,

Ordeno:

Article 1

Es modifica la delimitació territorial de les àrees bàsiques de salut que figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre, que passen a tenir l'abast i els límits territorials que s'hi especifiquen.

Article 2

Es creen les àrees bàsiques de salut que figuren a l'annex 2 d'aquesta Ordre, amb l'abast i els límits territorials que s'hi especifiquen.

Article 3

D'acord amb el que preveuen l'article 3.3 i la disposició transitòria 5 del Decret 84/1985, de 21 de març, s'han de reestructurar els partits mèdics integrats a les àrees bàsiques de salut a què fa referència aquesta Ordre per adaptar-los a la nova ordenació. A aquest efecte, s'han de tramitar d'ofici els expedients corresponents, d'acord amb la normativa vigent, que ha de resoldre el Departament de Sanitat i Seguretat Social amb l'audiència prèvia de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA