ORDRE AAM/189/2012, de 21 de juny, per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de l'Ordre AAM/328/2011, de 15 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la reconversió de plantacions de fruita dolça per als anys 2012 i 2013, i es convoquen els ajuts corresponents.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant l’Ordre AAM/328/2011, de 15 de novembre, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts per a la reconversió de plantacions de fruita dolça per als anys 2012 i 2013, i es van convocar els ajuts corresponents (DOGC núm. 6015, de 29.11.2011).

En l’article 2.3 de les bases de la convocatòria s’estableix una dotació pressupostària de 800.000,00 euros per a l’anualitat 2012 i de 800.000,00 euros per a l’anualitat 2013. Així mateix, s’estableix una quantia addicional estimada d’1.442.285,36 euros condicionada a les disponibilitats pressupostàries efectives.

Aquest pressupost inicial ha resultat insuficient per atendre les sol·licituds presentades. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera necessari fomentar les actuacions objecte d’aquests ajuts i realitzar una ampliació de la dotació inicial en la quantia de 802.609,66 euros.

D’acord amb l’article 92.4.b) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya procedeix efectuar la declaració dels crèdits efectivament disponibles de l’Ordre AAM/328/2011, de 15 de novembre esmentada.

En conseqüència, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

La dotació per a l’any 2012 per als ajuts regulats a l’Ordre AAM/328/2011, de 15 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la reconversió de plantacions de fruita dolça per als anys 2012 i 2013, i es convoquen els ajuts corresponents, que era inicialment de 800.000,00 euros, s’incrementa en 802.609,66 euros, i per tant el crèdit efectivament...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA