ORDRE ECO/375/2014, de 18 de desembre, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 970 de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Generalitat té, d’acord amb l’article 203.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, competències per establir, mitjançant una llei del Parlament, els seus tributs propis, sobre els quals té capacitat normativa.

La Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de creació de l'impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, crea tres nous impostos ambientals amb la finalitat de preservar el medi ambient i de sufragar les externalitats negatives que generen les dites activitats.

Pel que fa a l'impost que grava l'impacte i l'eventual dany en el medi ambient derivat de la realització de l'activitat de producció d’energia elèctrica d’origen nuclear efectuada en el territori de Catalunya, es preveu que els ingressos recaptats s'afectin al finançament del pla especial de protecció expressament destinat a la prevenció dels riscos que puguin derivar de l'activitat gravada.

Així mateix, l’article 30 de l’esmentada Llei obliga el subjecte passiu, determinat a l’article 24, a presentar l'autoliquidació de l'impost i a efectuar-ne l'ingrés corresponent durant els primers dos mesos de l'any següent a la finalització del període impositiu, si bé durant el període impositiu ha de presentar pagaments fraccionats en concepte de pagament a compte, referits a trimestres naturals, en els primers vint dies naturals del mesos d'abril, juliol i octubre de cada any natural, en el lloc i la forma que estableix el reglament.

Els pagaments fraccionats realitzats durant el període impositiu es deduiran de la quota tributària resultant de l'autoliquidació a presentar durant els primers dos mesos de l’any següent a la finalització del període impositiu.

D’acord amb el que preveu l’article 30 de la Llei esmentada, cal aprovar un model d’autoliquidació i de pagament fraccionat de l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Aprovació del model 970 d’autoliquidació i de pagament fraccionat de l’impost sobre la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA