ORDRE ECO/4/2016, d'11 de gener, per la qual s'aprova el model d'autoliquidació 990, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

La Generalitat té, d'acord amb l'article 203.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, competències per establir, mitjançant una llei del Parlament, els seus tributs propis, sobre els quals té capacitat normativa.

La Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, crea tres nous impostos ambientals amb la finalitat de preservar el medi ambient i de sufragar les externalitats negatives que aquestes generen.

L'article 10 de la Llei esmentada obliga el subjecte passiu a presentar l'autoliquidació de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial i efectuar-ne el pagament en el termini fixat en el Decret 178/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el reglament de l'impost. Aquest article també estableix que cal aprovar un model d'autoliquidació de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial mitjançant ordre del conseller del departament competent en matèria tributària.

Per tot això,

Ordeno:

Article únic

Aprovar el model 990, d'autoliquidació de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial.

  1. S'aprova el model d'autoliquidació número 990, que figura a l'annex d'aquesta Ordre, que s'utilitza per realitzar l'autoliquidació de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial.

  2. L'esmentat model d'autoliquidació està disponible exclusivament en format electrònic a l'Oficina Virtual de l'Agència Tributària de Catalunya.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de gener de 2016

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA