ORDRE EMC/11/2018, de 8 de febrer, per la qual es publica l'Acord pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts socials de la societat Idiada Automotive Technology, SA, per tal d'adaptar el seu contingut a la Llei de societats de capital (Ordre de 8 de febrer, publicada al BOE núm. 40, de 14 de febrer).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

El Consell de Ministres, en aplicació de l'habilitació conferida per l'Acord adoptat pel Ple del Senat amb data 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, ha adoptat, en la seva reunió de 2 de febrer de 2018 i a proposta del ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, un Acord pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts socials de la societat IDIADA Automotive Technology, SA, per tal d'adaptar el seu contingut a la Llei de societats de capital.

Per a general coneixement es disposa la seva publicació com a annex a la present Ordre.

Madrid, 8 de febrer de 2018

Luis de Guindos Jurado

Ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat

ANNEX

ACORD

pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts socials de la societat IDIADA Automotive Technology, S.A., per tal d'adaptar el seu contingut a la Llei de societats de capital.

La societat d'economia mixta IDIADA Automotive Technology, SA (d'ara endavant IDIADA AT), té per objecte social la prestació de serveis d'assaig, investigació, desenvolupament, control de qualitat i certificació al sector de l'automòbil.

Vist que l'Empresa de Promoció i Localizació Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA), és titular del 20% del capital social de la societat mercantil IDIADA AT;

Vist que AVANÇSA i l'Agència de Suport a l'Empresa (ACCIÓ) són membres del Consell d'administració de la societat mercantil IDIADA AT, en representació d'AVANÇSA;

s els acords del Consell d'administració d'IDIADA AT, adoptats en les sessions dels dies 24 de març de 2015 i 20 d'abril de 2017, pels quals s'informa els consellers sobre la necessitat de modificar els Estatuts socials de l'empresa, si bé condicionada a la corresponent autorització del Govern de la Generalitat de Catalunya;

Vist l'acord del Consell d'administració d'AVANÇSA, adoptat en la sessió del 20 de setembre de 2017, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts socials d'IDIADA, AT per tal d'adaptar el seu contingut a la Llei de societats de capital;

D'acord amb el disposat a l'article 35.5 i a l'article 36 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre;

Vist l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven els criteris per a la creació, modificació i supressió d'entitats participades per Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA