ORDRE EMC/11/2018, de 8 de febrer, per la qual es publica l'Acord pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts socials de la societat Idiada Automotive Technology, SA, per tal d'adaptar el seu contingut a la Llei de societats de capital (Ordre de 8 de febrer, publicada al BOE núm. 40, de 14 de febrer).

Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
Secció:Disposicions Generals
 
EXTRACTO GRATUITO

 

El Consell de Ministres, en aplicació de l'habilitació conferida per l'Acord adoptat pel Ple del Senat amb data 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, ha adoptat, en la seva reunió de 2 de febrer de 2018 i a proposta del ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, un Acord pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts socials de la societat IDIADA Automotive Technology, SA, per tal d'adaptar el seu contingut a la Llei de societats de capital.

Per a general coneixement es disposa la seva publicació com a annex a la present Ordre.

 

 

Madrid, 8 de febrer de 2018

 

 

Luis de Guindos Jurado

Ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat

 

 

ANNEX

 

ACORD

pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts socials de la societat IDIADA Automotive Technology, S.A., per tal d'adaptar el seu contingut a la Llei de societats de capital.

 

La societat d'economia mixta IDIADA Automotive Technology, SA (d'ara endavant IDIADA AT), té per objecte social la prestació de serveis d'assaig, investigació, desenvolupament, control de qualitat i certificació al sector de l'automòbil.

Vist que l'Empresa de Promoció i Localizació Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA), és titular del 20% del capital social de la societat mercantil IDIADA AT;

Vist que AVANÇSA i l'Agència de Suport a l'Empresa (ACCIÓ) són membres del Consell d'administració de la societat mercantil IDIADA AT, en representació d'AVANÇSA;

s els acords del Consell d'administració d'IDIADA AT, adoptats en les sessions dels dies 24 de març de 2015 i 20 d'abril de 2017, pels quals s'informa els consellers sobre la necessitat de modificar els Estatuts socials de l'empresa, si bé condicionada a la corresponent autorització del Govern de la Generalitat de Catalunya;

Vist l'acord del Consell d'administració d'AVANÇSA, adoptat en la sessió del 20 de setembre de 2017, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts socials d'IDIADA, AT per tal d'adaptar el seu contingut a la Llei de societats de capital;

D'acord amb el disposat a l'article 35.5 i a l'article 36 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre;

Vist l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven els criteris per a la creació, modificació i supressió d'entitats participades per Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents, i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions;

A proposta del ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, el Consell de Ministres, en la seva reunió del dia 2 de febrer de 2018,

 

Acorda

 

 1. Autoritzar la modificació dels articles 13, 14 bis i 24 dels Estatuts socials de la societat IDIADA Automotive Technology, SA, per adaptar el seu contingut a la Llei de societats de capital, que quedaran redactats de la forma següent:

   

  “Article 13

  Convocatòria i publicitat

  Tota Junta general, tret que tingui el caràcter d'universal, haurà de ser convocada per l'òrgan d'administració mitjançant comunicació escrita a cada un dels accionistes de la societat a l'adreça que consti al Llibre registre d'accions, així com mitjançant un anunci publicat al butlletí oficial del Registre Mercantil i en un dels diaris de més circulació de la província corresponent al domicili social, almenys un mes abans de la data fixada per a la seva celebració.

  La comunicació escrita i l'anunci indicaran la data de la reunió en primera convocatòria i tots els assumptes, així com el dret d'informació que assisteix els accionistes. Podrà fer-se constar la data en la qual, si procedís, es reunirà la Junta en segona convocatòria. Entre aquestes dues convocatòries hi ha d'haver, com a mínim, una separació de vint-i-quatre hores.”

   

  “Article 14 bis

  Votació separada per assumptes

  En la Junta s'hauran de votar separadament aquells assumptes que siguin substancialment independents. En tot cas, encara que figurin en el mateix punt de l'ordre del dia, s'hauran de votar de forma separada: a) el nomenament, la ratificació, reelecció o la separació del càrrec de cada administrador; b) la modificació d'estatuts socials, la de cada article o grup d'articles que tinguin autonomia pròpia; c) la d'aquells assumptes per als quals per imperatiu legal s'estableix la votació separada; o, d) en el seu cas, la d'aquells assumptes en els quals així es disposi als presents Estatuts.”

   

  “Article 24

  Retribució dels consellers

  Els consellers, en la seva condició de tals, seran remunerats mitjançant la quantitat fixa que acordi la Junta general d'accionistes, que serà distribuïda entre els consellers en consideració a l'efectiva dedicació al càrrec de cada un d'ells.

  Addicionalment, i amb independència de l'assenyalat en el paràgraf anterior, quan un membre del Consell d'administració sigui nomenat conseller delegat o se li atribueixin funcions executives en virtut d'un altre títol, s'aplicarà el previst en la llei.”

   

 2. Autoritzar els representants d'AVANÇSA i d'ACCIÓ en els òrgans de govern de la societat IDIADA Automotive Technology, SA, perquè duguin a terme totes les actuacions necessàries per efectuar les modificacions esmentades en el punt anterior.

   

 3. Disposar la publicació del present Acord al Boletín Oficial del Estado i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS