ORDRE EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Empresa i Coneixement
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 36.2.c) de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 3.8.2017), determina que el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden romandre oberts durant l'any és de vuit. Així mateix, afegeix que cada ajuntament ha de designar dos festius addicionals per al seu àmbit territorial municipal, que s'han de comunicar d'acord amb el que estableixi l'ordre del departament competent en matèria de comerç.

El punt 1 de la disposició addicional primera de la Llei 18/2017, esmentada, preveu que, mitjançant una ordre del departament competent en matèria de comerç, escoltat el Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç, s'ha d'establir anualment el calendari dels diumenges i els festius que poden obrir els establiments comercials.

El punt 3 de la disposició addicional primera de la mateixa Llei 18/2017, permet als ajuntaments la possibilitat de substituir dates del calendari citat d'obertures comercials autoritzades amb caràcter general. D'acord amb aquesta previsió, tal com ha vingut succeint des de l'any 1997, els articles 2, 3 i 4 d'aquesta Ordre regulen l'exercici de la facultat per substituir fins a dues dates del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada amb caràcter general.

En relació amb els dos festius addicionals anuals que els ajuntaments han de designar, pel que fa als anys 2020 i 2021, l'article 5 d'aquesta Ordre estableix el termini màxim que disposen els consistoris per presentar la comunicació preceptiva a la Direcció General de Comerç.

Per raons de seguretat jurídica l'article 6 d'aquesta Ordre preveu dos dies festius addicionals, que s'afegirien al calendari general de 8 festius, que seran d'aplicació als termes municipals dels ajuntaments que no presentin la comunicació en els terminis establerts.

Pels motius exposats, i d'acord amb el punt 1 de la disposició addicional primera de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, abans esmentada; escoltat el Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic els anys 2020 i 2021, d'acord amb el que estableix la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 3.8.2017), són els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA