ORDRE EMC/155/2017, de 12 de juliol, per la qual s'aprova la refosa dels annexos de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de 24.7.2015), amb les modificacions de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni (DOGC núm. 7340, de 30.3.2017).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Empresa i Coneixement
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atès que els articles 238 i 239 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, han modificat determinats apartats dels annexos I i II de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica;

Vist que per facilitar la comprensió dels annexos esmentats, la disposició final tercera de la Llei 5/2017, del 28 de març, autoritza el conseller competent en matèria d'empresa perquè aprovi per mitjà d'una ordre la refosa de l'annex I i l'annex II de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica;

Per tot això exposat,

Ordeno:

Article únic

Aprovar la refosa dels annexos de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, que figura a continuació:

Barcelona, 12 de juliol de 2017

Santi Vila i Vicente

Conseller d'Empresa i Coneixement

Annex I

Activitats sotmeses a règim de declaració responsable

Observacions generals

La classificació següent s'aplica a totes les activitats descrites sempre que es facin en un establiment. Per tant, resten exemptes de presentar la declaració responsable les activitats professionals, científiques i tècniques (grup M) i les activitats administratives i serveis auxiliars (epígrafs 821, 822, 823 i 829 del grup N) que es desenvolupen a l'habitatge particular.

Classificació Descripció Declaració responsable Observacions
A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
13 Vivers i conreus de plantes ornamentals
130 Vivers i conreus de plantes ornamentals Si la superfície construïda ≤ 120 m2. S'exclouen les empreses que es dediquen a la producció, la protecció i el tractament de material vegetal i les empreses que es dediquen a la neteja de cereals de fecundació autògama i de lleguminoses per a dedicar-los a la sembra.
F Construcció
41 Construcció d'immobles
411 Promoció immobiliària Si disposen d'oficines, s'aplica DR si la superfície construïda del local ≤ 500 m2.
412 Construcció d'edificis Sense magatzem de materials. Si disposen d'oficines, s'aplica DR si la superfície construïda del local ≤ 500 m2.
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil
421 Construcció de carreteres, vies fèrries, ponts i túnels Sense magatzem de materials. Si disposen d'oficines, s'aplica DR si la superfície construïda del local ≤ 500 m2.
422 Construcció de xarxes Sense magatzem de materials. Si disposen d'oficines, s'aplica DR si la superfície construïda del local ≤ 500 m2.
429 Construcció d'altres obres d'enginyeria civil Sense magatzem de materials. Si disposen d'oficines, s'aplica DR si la superfície construïda del local ≤ 500 m2.
43 Activitats especialitzades de la construcció
431 Preparació d'obres Sense magatzem de materials. Si disposen d'oficines, s'aplica DR si la superfície construïda del local ≤ 500 m2.
432 Instal·lacions d'edificis i obres Sense magatzem de materials. Si disposen d'oficines, s'aplica DR si la superfície construïda del local ≤ 500 m2.
433 Acabament d'edificis Sense magatzem de materials. Si disposen d'oficines, s'aplica DR si la superfície construïda del local ≤ 500 m2.
439 Altres activitats especialitzades construcció Sense magatzem de materials. Si disposen d'oficines, s'aplica DR si la superfície construïda del local ≤ 500 m2.
G Comerç a l'engròs i al detall
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes Només s'hi poden considerar els establiments comercials pròpiament, i no els d'ús industrial, als quals és aplicable el RSCIEI.
451 Venda de vehicles de motor Si es consideren establiments comercials, si la superfície construïda ≤ 120 m2.
453 Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor Si es consideren establiments comercials, si la superfície construïda ≤ 120 m2.
454 Venda, manteniment i reparació de motocicletes i dels seus recanvis i accessoris Si es consideren establiments comercials, si la superfície construïda ≤ 120 m2. S'exclou el manteniment i la reparació ja regulat per la Llei 20/2009.
46 Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor Només s'hi poden considerar els establiments comercials pròpiament, i no els d'ús industrial, als quals és aplicable el RSCIEI. A aquest efecte, els comerços a l'engròs que cal considerar establiments industrials són els que superen els 3 milions de MJ de càrrega de foc o bé aquells on no és possible l'autoabastament personal, per a superar l'alçada d'emmagatzematge que ho possibilita.
461 Intermediaris comerç Si es consideren establiments comercials, si la superfície construïda ≤ 120 m2.
463 Comerç a l'engròs d'aliments, begudes i tabac Si es consideren establiments comercials, si la superfície construïda ≤ 120 m2. Se n'exclou el comerç a l'engròs de productes d'origen animal.
464 Comerç a l'engròs d'articles d'ús domèstic Si es consideren establiments comercials, si la superfície construïda ≤ 120 m2.
465 Comerç a l'engròs d'equips per a les TIC Si es consideren establiments comercials, si la superfície construïda ≤ 120 m2.
466 Comerç a l'engròs d'altra maquinària i equips Si es consideren establiments comercials, si la superfície construïda ≤ 120 m2.
467 Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat Si es consideren establiments comercials, si la superfície construïda ≤ 120 m2.
469 Comerç a l'engròs no especialitzat Si es consideren establiments comercials, si la superfície construïda ≤ 120 m2.
47 Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes
471 Comerç al detall en establiments no especialitzats Si la superfície construïda ≤ 120 m2.
472 Comerç al detall d'aliments, begudes i tabac Si la superfície construïda ≤ 120 m2.
474 Comerç al detall d'equips per a les TIC Si la superfície construïda ≤ 120 m2.
475 Comerç al detall d'altres articles d'ús domèstic Si la superfície construïda ≤ 120 m2.
476 Comerç al detall d'articles culturals i recreatius Si la superfície construïda ≤ 120 m2.
477 Comerç al detall d'altres articles en establiments Si la superfície construïda ≤ 120 m2.
479 Comerç al detall fora d'establiments Si la superfície construïda ≤ 120 m2.
H Transport i emmagatzematge
49 Transport terrestre; transport per canonades
494 Transport de mercaderies per carretera i mudances Si s'aplica a empreses de transport o transportistes professionals amb un màxim de 2 vehicles i sense magatzem regulador.
53 Activitats postals i de correus
531 Activitats postals nacionals Si es consideren establiments comercials, si la superfície construïda ≤ 120 m2.
532 Altres activitats postals i de correus Si es consideren establiments comercials, si la superfície construïda ≤ 120 m2.
I Hostaleria
55 Serveis d'allotjament
552 Allotjaments turístics i altres de curta durada Aplicable als establiments de turisme rural i als habitatges d'ús turístic, i, en general, a tota modalitat d'allotjament turístic que es pugui dur a terme en edificis o establiments amb ús característic residencial d'habitatge. La cèdula d'habitabilitat equival al certificat tècnic justificatiu en els termes que estableix l'article 13.1.a.
56 Serveis de menjar i begudes
562 Provisió de menjars preparats Si la superfície construïda ≤ 120 m2. També han de complir les condicions següents: – No disposar de cuina o obrador, ni tenir espai per a la consumició. – S'ha de tractar d'un comerç de venda de menjars preparats i no d'un establiment de preparació i/o consumició de menjars.
J Informació i comunicacions Se n'han d'excloure les activitats considerades industrials: es limita a les administratives i professionals.
58 Edició
581 Edició de llibres i periòdics, i altres activitats d'edició Si la superfície construïda ≤ 120 m2. Se n'exclouen les impremtes, que estan incloses a l'epígraf 181, i per tant, no els és aplicable.
582 Edició de programes informàtics Si la superfície construïda ≤ 500 m2.
59 Cinema i vídeo; enregistrament de so
591 Activitats de cinema, vídeo i programes de televisió Si la superfície construïda ≤ 500 m 2.
592 Activitats d'enregistrament de so i edició musical Si la superfície construïda ≤ 500 m2. Si es fan enregistraments en directe, s'inclou en les activitats d'espectacles (CCAE 900).
62 Serveis de tecnologies de la informació
620 Serveis de tecnologies de la informació Si la superfície construïda ≤ 500 m2.
63 Serveis d'informació
631 Processament de dades i hostatge; portals web Si la superfície construïda ≤ 500 m2.
639 Altres serveis d'informació Si la superfície construïda ≤ 500 m2.
L Activitats immobiliàries
68 Activitats immobiliàries
681 Compravenda de béns immobiliaris per compte propi Si la superfície construïda ≤ 500 m2.
682 Lloguer de béns immobiliaris per compte propi Si la superfície construïda ≤ 500 m2.
683 Activitats immobiliàries per compte d'altri Si la superfície construïda ≤ 500 m2.
M Activitats professionals, científiques i tècniques
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat
691 Activitats jurídiques Si la superfície construïda ≤ 500 m2.
692 Activitats comptables, auditoria i assessoria fiscal Si la superfície construïda ≤ 500 m2.
70 Activitats de seus centrals i consultoria empresarial
701
...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA