ORDRE EMC/183/2016, de 4 de juliol, per la qual s'aprova l'adscripció de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport Terres de l'Ebre (EUSES-TE) a la Universitat Rovira i Virgili, i s'implanta el grau en ciències de l'activitat física i de l'esport.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Empresa i Coneixement
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

EUSES Terres de l'Ebre, SL, titular de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport Terres de l'Ebre, es va constituir l'any 2010 amb el nom d'EUSES Tortosa SLU i té com a finalitat, entre d'altres, la impartició d'ensenyaments de graus universitaris.

La Programació universitària de Catalunya, aprovada per la Resolució de 5 de juny de 2012 per al període 2011-2013, va incloure l'estudi oficial de grau en ciències de l'activitat física i de l'esport a l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport Terres de l'Ebre.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior; el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, aplicable transitòriament, i els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, a proposta del Consell de Govern i amb l'informe favorable del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, i a proposta del director general d'Universitats,

Ordeno:

Article 1

S'aprova l'adscripció de l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport Terres de l'Ebre a la Universitat Rovira i Virgili, amb seu al carrer Sebastià Joan Arbó, número 2, d'Amposta.

Article 2

S'implanta l'estudi oficial de grau en ciències de l'activitat física i de l'esport a l'Escola Universitària de la Salut i l'Esport Terres de l'Ebre, amb efectes des de la seva impartició.

Article 3

L'Escola Universitària de la Salut i l'Esport Terres de l'Ebre es regirà pel que disposen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, el seu propi reglament i el conveni de col·laboració acadèmica subscrit entre la Universitat Rovira i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA