ORDRE EMC/219/2017, de 26 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, Línia ICF-Comerç.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Empresa i Coneixement
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Un dels objectius del Pla de Govern XI Legislatura és facilitar l'accés al finançament al teixit empresarial, especialment a les pimes i els emprenedors, mitjançant préstecs i avals per tal de contribuir al creixement de l'economia catalana.

És voluntat del Departament d'Empresa i Coneixement donar suport a l'enfortiment de projectes empresarials i emprenedors per mitjà d'aquesta línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'autònoms, micro, petites, i mitjanes empreses.

Més en concret, el Departament d'Empresa i Coneixement, des de la Direcció General de Comerç i mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), pretén estimular els treballadors autònoms, les micro, les petites i les mitjanes empreses en els àmbits del comerç, l'artesania, la moda i els serveis relacionats.

Vist que el 27 de juliol de 2017 es va signar un Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'Institut Català de Finances pel qual es va constituir un fons de garantia associat a la Línia de Finançament ICF-Comerç;

Vist que, valorats positivament els resultats de les convocatòries anteriors, es considera necessari continuar la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'inversió i de circulant durant l'any 2017;

Vist que, a aquest efecte, a les noves bases s'incorporen millores fruit de l'experiència de l'aplicació de les convocatòries anteriors i s'introdueixen noves condicions econòmiques amb interessos més baixos;

Vist que el 8 de juny de 2017 la Comissió Executiva de l'Institut Català de Finances va aprovar la comercialització d'una nova línia d'ajuts durant 2017 per un import de fins a 15.000.000,00 d'euros;

Atès l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; a proposta de la Direcció General de Comerç mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya; amb els informes previs de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada del Departament d'Empresa i Coneixement, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

 

Ordeno:

 

Aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses per afavorir, mitjançant processos d'enfortiment de projecte i creixement i de la digitalització, la millora de la competitivitat i la qualitat de les empreses catalanes i reactivar així l'economia catalana mitjançant la Línia de Finançament ICF-Comerç, i que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

 

 

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

 

Barcelona, 26 de setembre de 2017

 

Santi Vila i Vicente

Conseller d'Empresa i Coneixement

 

 

Annex 1

Bases reguladores

 

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió dels ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'autònoms, micro, petites i mitjanes empreses per afavorir, mitjançant processos d'enfortiment de projecte i creixement i de la digitalització, la millora de la competitivitat i la qualitat de les empreses catalanes i reactivar així l'economia catalana mitjançant la Línia de Finançament ICF-Comerç.

 

Base 2

Persones o entitats beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts els treballadors autònoms, les microempreses, les petites i les mitjanes empreses amb seu social o centre de treball a Catalunya, que estiguin legalment constituïdes, d'alta a l'activitat i inscrites als registres corresponents en els àmbits del comerç, l'artesania, la moda i els serveis relacionats i que tinguin per objecte les activitats dels sectors que s'esmenten a continuació, d'acord amb la classificació nacional d'activitats econòmiques que regula el Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009) (BOE núm. 102, de 28.4.2007).

Del grup C, corresponent a les indústries manufactureres, els codis següents:

Codis del 1310 al 1520.

Codis del 1811 al 1820.

Codi 3212.

Del grup F, corresponent a la construcció, els codis següents:

Codis del 4321 al 4329.

Del grup G, corresponent al comerç a l'engròs i al detall, reparació de vehicles de motor i motocicletes, els codis següents:

Codis del 4511 al 4799.

Del grup I, corresponent a l'hostaleria, els codis següents:

Codis del 5610 al 5630.

Del grup J, corresponent a la informació i comunicacions, els codis següents:

Codis del 5811 al 6399.

Del grup M, corresponent a activitats professionals, científiques i tècniques, els codis següents:

Codis del 7311 al 7320.

Del grup N, corresponent a activitats administratives i serveis auxiliars, els codis següents:

Codis del 7911 al 7990.

Del grup R, corresponent a activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment, els codis següents:

Codis del 9311 al 9329.

Del grup S, corresponent a altres serveis, els codis següents:

Codis del 9511 al 9609, excepte el 9603.

També s'inclouran aquelles activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal (DOGC núm. 6786, de 12.1.2015).

2.2 Aquells sol·licitants que hagin iniciat l'activitat a partir de 6 mesos abans de presentar la sol·licitud hauran d'acreditar que aporten almenys un 20% de recursos propis i que el finançament sol·licitat es destinarà en més d'un 50% a projectes d'inversió.

2.3 A efectes d'aquestes bases, i segons l'article 2 de l'annex de la Recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses (DOUE L 124/36, de 20.5.2003), es considera:

Mitjana empresa, la que ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d'euros i/o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d'euros.

Petita empresa, la que ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.

Microempresa, la que ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.

 

Base 3

Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

3.1 Les persones i les entitats sol·licitants han de complir els requisits següents:

  1. Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d'acord amb el que disposen l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3.12.2013); el Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat (BOE núm. 94, de 20.4.2005), i el Decret 86/2015, de 2 de juny, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 6885, de 4.6.2015). Aquest requisit només és aplicable en el cas d'empreses amb una plantilla igual o superior a cinquanta persones.

  2. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social o mutualitat. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentar la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

  3. No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

  4. Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 treballadors tenen l'obligació, d'acord amb els agents socials, d'haver adoptat les mesures de prevenció i detecció dels casos d'assetjament per raó de sexe en llurs centres de treball, d'acord amb la modificació del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), efectuada per la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 02.05.2008).

  5. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 09.01.1998).

  6. No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189 de 08.08.2000); o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

  7. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

  8. Acreditar que disposen d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995); amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.01.1997), així com d'acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298 de 13.12.2003).

  9. Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral i...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS