ORDRE EMC/219/2018, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Empresa i Coneixement
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Estratègia Europa 2020 situa la indústria i la innovació com a fonaments d'un model de creixement basat en el coneixement, que sigui eficient en l'ús dels recursos, respectuós amb el medi ambient i integrador des del punt de vista social i territorial. Està demostrat que la reindustrialització i l'impuls de l'activitat industrial és la forma més adequada per bastir els fonaments d'una recuperació econòmica sòlida, crear llocs de treball de qualitat i garantir un creixement sostingut i durador.

Catalunya és un país amb una base sòlida i amb tradició industrial i, tot i les terribles conseqüències de la crisi econòmica, encara avui l'activitat manufacturera aporta una cinquena part de la riquesa generada. Tanmateix, el Govern de Catalunya ha assumit les prioritats marcades per l'Estratègia Europa 2020 i aposta decididament pel foment d'una indústria intensiva en innovació, en coneixement i plenament internacionalitzada, de manera que l'any 2020 la participació de la indústria en el PIB català arribi al 25%. La voluntat del Govern és impulsar mesures, al llarg d'aquesta legislatura, que permetin assolir aquest objectiu.

El 24 de juliol de 2017 la Generalitat, les patronals Foment del Treball, Pimec i Fepime, i els sindicats UGT i CCOO van signar el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI). Aquesta iniciativa conjunta té l'objectiu d'impulsar la indústria, fent-la més diversificada, innovadora, competitiva internacionalment i de més valor afegit. L'estratègia i les accions del Pacte Nacional per a la Indústria abasten sis àmbits. Les línies d'actuació en matèria d'innovació empresarial i emprenedoria, de recuperació de l'ocupació industrial i d'adequació del finançament públic a les necessitats dels projectes de creixement empresarial inclouen la creació d'instruments de finançament a llarg termini i amb bonificació d'interessos vinculats a les actuacions del PNI per al període 2017-2020.

Assumint el paper d'acompanyament i per facilitar l'execució de projectes d'inversió o d'R+D+I que permetin consolidar l'activitat industrial i avançar en l'adaptació de les empreses al canvi de model industrial, el Govern va posar a disposició del sector industrial un instrument financer en condicions preferents de bonificació d'interessos per mitjà de l'Institut Català de Finances (ICF), mitjançant l'ORDRE EMC/309/2016, de 15 de novembre.

L'objectiu d'aquest instrument és el finançament de projectes duts a terme per empreses amb capacitat d'arrossegament per tal d'induir la creació d'ocupació i les inversions al llarg de tota la cadena de valor. Així mateix, també es pretén donar cobertura a projectes desenvolupats per pimes amb un volum més petit, però que tinguin un efecte significatiu sobre la reactivació de l'activitat industrial i la creació d'ocupació, ja sigui en l'àmbit sectorial o territorial.

Vista la idoneïtat d'aquesta línia de finançament en el marc del PNI i atenent el romanent provinent de convocatòries anteriors, tal com estableix el pacte cinquè del Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'Institut Català de Finances, de 21 d'octubre de 2016, i l'addenda de 15 d'octubre de 2018, cal publicar una nova ordre que doni continuïtat a la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial que contribueixi al desenvolupament de la competitivitat de les empreses industrials per tal d'acompanyar l'adequació pressupostària amb els nous reptes de les empreses industrials;

Vist que a aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Atès el Reglament (CE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013), i el Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L 187/1, de 26.6.2014);

Vistos els informes de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada, i d'acord amb les facultats que em confereixen els article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989), i 92.3 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002);

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec destinades al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial que es publiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 18 de desembre de 2018

Maria Àngels Chacón i Feixas

Consellera d'Empresa i Coneixement

Annex

Bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

Disposicions generals

Base 1

Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts en forma de bonificació dels interessos d'operacions de préstec per al finançament dels projectes d'inversió i desenvolupament industrial que es descriuen a la base 5.

Base 2

Empreses beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses industrials i de serveis a la producció, l'activitat principal de les quals estigui inclosa en la CCAE (Classificació catalana d'activitats econòmiques) que es detallen a l'annex. En ambdós casos han de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

Les empreses de serveis a la producció també hauran d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

2.2 Excepcionalment, poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses industrials no incloses en la base 2.1 que acreditin un projecte d'inversió de diversificació, reconversió industrial o nova implantació.

Base 3

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

3.1 Amb caràcter general, les entitats beneficiàries han de complir els requisits següents:

  1. En el cas d'empreses amb 50 o més persones treballadores, han de complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball que preveu l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre (BOE núm. 289, de 3.12.2013), o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional del Reial decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE núm. 94, de 20.4.2005), i del Decret 322/2011, de 19 d'abril (DOGC núm. 5864, de 21.4.2011).

  2. Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions davant la Seguretat Social, al llarg de tot el procediment de concessió de l'ajut.

  3. No estar subjectes a cap ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió declarant un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

  4. Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 9.1.1998).

  5. No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

  6. No haver estat sancionades durant l'any anterior a aquesta convocatòria, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE núm. 189, de 8.8.2000).

  7. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A de 31.12.2002).

  8. Les empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones han d'indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123, de 2.5.2008).

  9. Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995), i el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31.1.1997), així com d'acord amb les modificacions posteriors que introdueix la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE núm. 298, de 13.12.2003).

  10. Complir l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 treballadors/ores, s'haurà d'elaborar i aplicar amb caràcter obligatori un pla d'igualtat, d'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA