ORDRE EMC/263/2017, de 19 de desembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres pel qual s'autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, SA (COMFORSA), a ampliar el capital social, modificar els seus estatuts, i subscriure i desemborsar la totalitat de les noves accions (Ordre de 19 de desembre, publicada al BOE núm. 310, de 22 de desembre).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

El Consell de Ministres, en aplicació de l'habilitació conferida per l'Acord adoptat pel Ple del Senat amb data 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, ha adoptat, en la seva reunió de 15 de desembre de 2017 i a proposta del Ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, un Acord pel qual s'autoritza els representants de la Generalitat de Catalunya en els òrgans de govern de Comercial de la Forja, S.A., (COMFORSA), a ampliar el capital social, modificar els seus estatuts, i subscriure i desemborsar la totalitat de les noves accions.

Per a general coneixement es disposa la seva publicació com a annex a la present Ordre.

Madrid, 19 de desembre de 2017

Luis de Guindos Jurado

Ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat

ANNEX

ACORD

DEL GOVERN PEL QUAL S'AUTORITZA ELS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN ELS ÒRGANS DE GOVERN DE COMERCIAL DE LA FORJA, SA (COMFORSA), A AMPLIAR EL CAPITAL SOCIAL, MODIFICAR ELS SEUS ESTATUTS, I SUBSCRIURE I DESEMBORSAR LA TOTALITAT DE LES NOVES ACCIONS

Vist que l'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA, (AVANÇSA), és titular del 100% del capital de la societat Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA), que disposa d'un capital social de 32.923.362,97 euros;

Vist l'acord del Consell d'Administració d'AVANÇSA, en sessió celebrada el 9 de novembre de 2017, pel qual s'aprova la proposta d'augment de capital social de COMFORSA i de modificació dels seus estatuts per adaptar els articles que en fan referència, i la subscripció i el desemborsament de les noves accions per part d'AVANÇSA;

D'acord amb l'apartat b) de l'article 35.5 i l'article 36 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre;

Atès l'acord del Govern, de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven els criteris per a la creació, la modificació i la supressió d'entitats participades per Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats existents, i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions;

A proposta del ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, el Govern

Acorda:

  1. Autoritzar l'ampliació de capital de Comercial de la Forja, SA, (COMFORSA) en l'import de 7.000.003,26 euros, per part de l'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA