ORDRE EMC/29/2020, de 10 de març, de modificació de l'Ordre EMC/219/2018, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (DOGC núm. 7773, de 21.12.2018).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Empresa i Coneixement
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Atesa l'Ordre EMC/219/2018, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (DOGC núm. 7773, de 21.12.2018);

Vist que s'ha detectat la necessitat de reduir els imports mínims dels projectes elegibles així com també els imports mínims dels préstecs per tal d'adaptar la línia de préstecs a les necessitats reals de les empreses industrials i de serveis a la producció i afavorir els processos de transformació digital que han d'afrontar, es considera necessari modificar les bases 4 i 5 de l'Ordre EMC/219/2018, de 18 de desembre, esmentada;

Vist que s'ha modificat el Conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'Institut Català de Finances, de 21 d'octubre de 2016, mitjançant el Text refós de 27 de febrer de 2020, per tal d'introduir els canvis esmentats i incorporar les modificacions fetes mitjançant les addendes de 15 d'octubre de 2018 i de 6 de novembre de 2019;

Vistos els informes de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada;

Per tot el que s'ha exposat, i d'acord amb les facultats que em són conferides d'acord amb els articles 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm.1234, de 22.12.1989) i 92.3 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002),

Ordeno:

Article 1

Modificar la base 4 de l'Ordre EMC/219/2018, de 18 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (DOGC núm. 7773, de 21.12.2018) que queda redactada de la manera següent:

“Quantia dels ajuts i les condicions dels préstecs.

”Els ajuts consistiran en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF), d'acord amb els pactes que figuren en el Text refós del Conveni signat entre el Departament d'Empresa i Coneixement i l'Institut Català de Finances, el 27 de febrer de 2020. Prèviament a la formalització del préstec per part de l'Institut Català de Finances, la Direcció General d'Indústria haurà d'emetre un dictamen respecte de l'elegibilitat industrial del projecte.

”Les condicions dels préstecs són:

”a)...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA