ORDRE EMC/66/2018, de 5 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions en tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de la recerca.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Empresa i Coneixement
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Consell Europeu va aprovar l'estratègia Europa 2020, que fixa el marc general d'actuació en què s'han de centrar els esforços de la política de cohesió europea finançada per mitjà dels fons estructurals i d'inversió europeus, entre els quals hi ha el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Una de les línies d'actuació recollides és el desenvolupament intel·ligent, que consisteix a afavorir una economia basada en el coneixement i la innovació, amb l'objectiu d'assolir una inversió publicoprivada en R+D que impliqui de mitjana el 3% del producte interior brut del conjunt de la Unió Europea.

Aquests objectius generals es concreten en uns objectius temàtics en els quals han d'incidir els fons estructurals i d'inversió europeus, i que estan recollits per l'article 9 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell. Un d'aquests objectius temàtics és potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

El Programa Operatiu FEDER (en endavant, PO FEDER) de Catalunya 2014-2020 se centra en tres àmbits prioritaris: recerca innovació, dinamisme empresarial i economia verda. En l'àmbit de la recerca i innovació, el PO FEDER defineix com a objectiu potenciar la recerca, el desenvolupament experimental i la innovació i preveu actuacions per fomentar la col·laboració publicoprivada i avançar en el procés d'especialització intel·ligent.

El Govern de Catalunya, alineat amb Europa 2020, va aprovar, l'abril de 2012, l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), el seu full de ruta per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. Una aportació primordial de l'ECAT 2020 ha estat la definició d'un marc estratègic i coherent per a l'impuls, la coordinació i el seguiment de les polítiques públiques que reforcen els avantatges competitius de Catalunya, al temps que contribueixen a la consolidació de Catalunya a Europa i al món com un país de base industrial, amb una economia oberta, competitiva i sostenible.

En el marc de l'ECAT 2020 i del nou enfocament de la política de cohesió de la UE per al període 2014-2020, que aposta per la recerca i la innovació com a motor per a la competitivitat empresarial i el creixement sostenible de l'economia europea, el Govern de Catalunya va aprovar, el febrer de 2014, l'Estratègia de Recerca i Innovació per a l'Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).

El disseny de la RIS3CAT s'ha fonamentat en la identificació dels àmbits d'especialització futura, en la definició d'àmbits prioritaris d'actuació per a les polítiques públiques i en l'impuls d'instruments per implementar l'estratègia i superar possibles obstacles que dificultin el creixement econòmic real i sòlid a Catalunya. Els principals reptes per al sistema català de recerca i innovació són incrementar l'esforç en R+D+I i incrementar la cooperació i les aliances estratègiques entre empreses i entre empreses i el sistema productor de coneixement.

La RIS3CAT defineix quatre objectius estratègics:

 1. Reforçar la competitivitat del teixit empresarial mitjançant la millora de l'eficiència dels processos productius, la internacionalització i la reorientació dels sectors consolidats cap a activitats de més valor afegit.

 2. Potenciar noves activitats econòmiques emergents a partir de la recerca, la creativitat i la innovació, per crear i explotar nous nínxols de mercat.

 3. Consolidar Catalunya com a pol europeu de coneixement i connectar les capacitats tecnològiques i creatives amb els sectors existents i emergents del territori.

 4. Millorar globalment el sistema català d'innovació, reforçar la competitivitat de les empreses, particularment de les pimes, i orientar les polítiques públiques cap al foment de la innovació, la internacionalització i l'emprenedoria.

  L'esquema de desenvolupament dinàmic de la RIS3CAT preveu la incorporació de les activitats emergents al teixit productiu com un procés d'anticipació i d'adaptació als canvis tecnològics i als nous escenaris competitius. Així doncs, tenint en compte aquest segon eix, l'objectiu del Govern de Catalunya és impulsar la recerca i la innovació d'activitats capdavanteres, disruptives i d'alt valor afegit, per les quals la Unió Europea ha fet una clara aposta de futur, cap al món empresarial, tant incipient com consolidat, amb la intenció de generar un teixit industrial nou, líder, modern i perdurable en el temps i noves oportunitats de mercat.

  Les condicions imprescindibles perquè un sector sigui considerat emergent són:

 5. L'existència de coneixement científic i tecnològic que constitueixi una base sòlida per al desenvolupament de noves tecnologies per al sector.

 6. L'existència d'un sector industrial i de serveis, que pot ser incipient, que tingui capacitat de créixer, d'adaptar-se o de transformar-se.

  Així mateix, es consideren activitats emergents les que compleixen, com a mínim, tres dels cinc requisits següents:

 7. Són activitats situades en la intersecció d'almenys dos àmbits sectorials o d'una tecnologia amb un àmbit sectorial de la RIS3CAT.

 8. Són activitats que responen a una nova demanda del mercat, sovint associada a un repte social.

 9. Són activitats que, a escala mundial, tenen un potencial de creixement superior al creixement mitjà del sector en què s'emmarquen.

 10. Són activitats en què Catalunya té avantatges competitius diferencials que en faciliten el desenvolupament.

 11. El nombre d'empreses i el volum de negoci de l'activitat a Catalunya és superior a la mitjana del seu sector en els darrers dos anys (aquest criteri només s'aplica a les activitats en fase de creixement).

  Les activitats emergents per les quals aposta actualment el Govern de Catalunya, que tenen un elevat potencial per generar noves activitats econòmiques, són les següents: cervell humà, dades massives en ciències de la vida, energia de fusió, grafè, indústria 4.0, internet de les coses, manufactures additives (3D), tecnologia de processadors de baix consum i tecnologies quàntiques.

  Pel que fa a grafè, cervell humà i tecnologies quàntiques, són iniciatives de recerca emblemàtiques de les tecnologies futures i emergents (FET Flagships), dins del programa marc de l'Horitzó 2020, i consisteixen en iniciatives científiques que aborden reptes científics i tecnològics de caràcter interdisciplinari a gran escala. L'octubre de 2013, la Comissió Europea, dins del setè programa marc de recerca (FP7), va llançar dos projectes FET Flagships: grafè i cervell humà. El grafè té un gran potencial per suportar noves tecnologies disruptives i per substituir els materials utilitzats fins ara, però també per produir nous mercats i aplicacions. El Flagship pretén portar el grafè i els materials relacionats des de l'àmbit de la recerca bàsica a les aplicacions industrials i socials en el termini de deu anys. D'altra banda, la comprensió del cervell humà és un dels reptes de la ciència més importants del segle xxi. Utilitzant les TIC, el Flagship de cervell humà vol proporcionar als investigadors mundials eines TIC i models matemàtics per compartir i analitzar les grans dades cerebrals que necessiten per entendre com funciona el cervell humà i per emular les seves capacitats computacionals. Finalment, l'abril de 2016, la Comissió va adoptar la European Cloud Initiative i va anunciar el seu pla per llançar una iniciativa Quantum Technology (QT) Flagship. L'objectiu de la iniciativa QT Flagship és reforçar el lideratge científic i l'excel·lència científica europea en la recerca quàntica i convertir els resultats en oportunitats tecnològiques concretes que pugui assumir la indústria. El Flagship està sent impulsat per un grup de 24 experts d'alt nivell nomenats per la Comissió Europea.

  Les dades massives en ciències de la vida són un tema clau dins d'ELIXIR, una organització intergovernamental creada al si del Consell d'Europa i ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), que aplega els recursos documentals sobre les ciències de la vida de tot Europa. Aquests recursos inclouen bases de dades, eines de programari, materials de formació, emmagatzematge en el núvol i superordinadors. A ELIXIR hi participen 21 estats membres i més de 180 organitzacions de recerca. Va ser fundada el 2014 i actualment està desenvolupant el seu primer programa científic de cinc anys de durada.

  Pel que fa a la internet de les coses (IoT), els últims dos anys la Comissió Europea ha adoptat diverses mesures de suport per accelerar l'adopció de la IoT i, d'aquesta manera, donar curs a la seva potencialitat dins d'Europa en benefici dels ciutadans i les empreses europees. El març de 2015, la Comissió Europea va llançar l'Aliança per a la Innovació en la internet de les coses (AIOTI), per estendre la innovació a totes les indústries i sectors empresarials de la IoT i, d'aquesta manera, transformar idees en solucions i models de negoci. Així mateix, durant el mateix any, l'estratègia Digital Single Market (DSM) va incloure elements que portaran Europa un pas més enllà en l'acceleració de l'evolució de la internet de les coses. En particular, l'estratègia subratlla la necessitat d'evitar la fragmentació i fomentar la interoperabilitat de la IoT per assolir el seu potencial.

  Pel que respecta a la indústria 4.0 i manufactures additives (3D), en la comunicació de 2014 “Per a un renaixement industrial europeu”, la Comissió Europea va afirmar que les tecnologies digitals (incloses la informàtica en núvol...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA