ORDRE EMO/195/2015, de 23 de juny, per la qual es garanteix el servei essencial de manteniment de la xarxa elèctrica, mitjana i baixa tensió i reparació d'avaries, que l'empresa Emte Service, SAU, presta a la demarcació de Tarragona.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Vista la convocatòria de vaga formulada pel sindicat CGT a l’empresa Emte Service, SAU (registre d’entrada de 17 de juny de 2015 als Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació a Tarragona), l’inici de la qual està previst a les 0.00 hores del dia 29 de juny i fins a les 24.00 hores del dia 5 de juliol de 2015, i que afecta tot el personal de l’empresa a la delegació de Tarragona;

Vist que el servei de manteniment i reparació d’avaries de la xarxa elèctrica que presta l’empresa s’ha de considerar un servei essencial per a la comunitat, ja que garanteix el funcionament normal de la xarxa elèctrica del Port de Tarragona, del Consorci d’Aigües de Tarragona o els centres d’atenció primària de les Terres de l’Ebre, i que de no fer-se pot afectar activitats industrials, comercials, de serveis o sanitàries;

Vist que en aquest sentit el Síndic de Greuges, en el seu informe sobre el dret als subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) de desembre de 2014, destaca que tant el Codi de consum de Catalunya com la Declaració universal dels drets humans emergents defineixen els serveis bàsics com els serveis de caràcter essencial i necessaris per a la vida entre els quals s’inclou el subministrament elèctric;

Vist que una avaria o un accident a la xarxa de subministrament elèctric podria tenir repercussions greus per a la població, els béns o el medi ambient, i afectar drets constitucionalment protegits com són el dret a la vida i a la integritat física, el dret a la seguretat i a la preservació del medi, entre d’altres, que preveuen els articles 15, 17 i 45 de la Constitució, respectivament, drets fonamentals que, en conjunt, prevalen respecte del dret de vaga que preveu l’article 28.2 de la Constitució;

Vist que l’autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per garantir els serveis essencials, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l’exercici legítim del dret de vaga, reconegut a l’article 28.2 de la Constitució;

Vist que cal distingir entre fixar els serveis mínims per garantir els drets essencials de la ciutadania, objecte d’aquesta Ordre, i els serveis de seguretat i manteniment (que són els que presta l’empresa en el cas de la Universitat Rovira i Virgili), que correspon fixar-los a l’empresa una vegada escoltada la representació del personal al seu servei; i que aquests serveis de seguretat i manteniment garanteixen la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA