ORDRE EMO/291/2015, de 16 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’article 45.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat, com a poder públic, ha de fomentar l’acció de les cooperatives i ha d’estimular les iniciatives de l’economia social en els termes que estableix l’article 124.3 de l’Estatut.

La Generalitat reconeix la importància del moviment cooperatiu per al desenvolupament de Catalunya i, per això, d’acord amb el que disposa l’article 129 de la Constitució espanyola, ha d’adoptar les mesures que calguin i fomentar la consolidació i la vertebració social i econòmica de les cooperatives i del moviment cooperatiu.

En el conjunt d’accions i mesures que integren les polítiques actives d’ocupació, configurades en el marc normatiu de l’Estratègia espanyola d’ocupació, es determina que les mesures més oportunes per assolir la plena ocupació en l’economia social i cooperativa són, entre d’altres, les dirigides al foment i la promoció d’aquestes empreses.

El suport i la difusió del moviment cooperatiu, per mitjà de les entitats representatives de l’economia cooperativa com són les federacions i la Confederació de cooperatives, responen a aquestes mesures i incideixen directament en les necessitats de generació d’ocupació i de creixement de les empreses.

L’economia social i cooperativa es componen fonamentalment per empreses de petita dimensió. Tanmateix, a Catalunya, les empreses cooperatives són models referents en la nostra economia.

A Catalunya hi ha 4.191 cooperatives (el dia 30/06/2015) i, malgrat les dificultats de la situació actual, la creació de cooperatives durant el primer semestre del 2015 representa el 10 % més que les constituïdes el darrer semestre de l’any anterior. Per tipologies, la cooperativa de treball és la que aglutina la majoria de les cooperatives, en un percentatge de representativitat del 74,9%.

L’economia social i cooperativa té un gran potencial per donar resposta a molts reptes: generant ocupació estable i de qualitat, apostant pel desenvolupament sostenible, aportant noves maneres de produir, consumir i gestionar.

En l’àmbit de l’emprenedoria, el model cooperatiu permet assolir objectius que difícilment s’obtindrien per la via de l’individualisme. Així mateix, cal tenir present el potencial elevat de nous sectors emergents que poden esdevenir projectes d’economia cooperativa, com ara els relacionats amb l’economia verda, els serveis energètics i ambientals, la construcció sostenible, la gestió dels residus i de l’aigua, la política d’ecodisseny de productes, l’agricultura ecològica, l’ecoturisme, la conservació d’espais naturals i del paisatge i la gestió forestal, entre d’altres.

D’acord amb el Pla de Govern, el Departament d’Empresa i Ocupació va iniciar durant 2013 el programa aracoop, de cooperació publicoprivada, amb la participació activa d’entitats i institucions representatives implicades en la creació i el creixement d’empreses d’economia social i cooperativa.

El programa aracoop té com a objectiu afavorir la creació i el creixement d’empreses d’economia social i cooperativa, enfortint la seva viabilitat, posicionar l’economia cooperativa en els diversos àmbits econòmics, socials i territorials a Catalunya i renovar la seva visibilitat en el conjunt de la societat, així com enfortir l’ecosistema cooperatiu amb les entitats i les institucions especialitzades del territori i els diferents actors socials i econòmics.

Les entitats representatives de l’economia social i cooperativa, com a entitats promotores del programa Aracoop , desenvolupen actuacions de promoció i lideratge de l'economia cooperativa, de posicionament en la societat així com generació de coneixement cooperatiu, activitats que complementen i enriqueixen els objectius del d’aracoop, programa que compta amb diversos elements d’identitat digital que inclouen, entre altres, el portal web www.aracoop.coop .

Vista la Resolució de 29 de juliol de 2015 de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 24 de juliol de 2015, pel qual s’aprova el Pla Anual de Política d’Ocupació per a 2015 (BOE núm.191 de 11.8.2015);

Vist el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels arts 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis ;

Vista la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015 (DOGC núm. 6830, de 13.3.2015).

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

Per tot això exposat,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Fer pública la convocatòria i aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives.

Article 2

Aplicació pressupostària i import

2.1 L'import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 800.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària IU0802 D/4820001/661.

2.2 Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.

2.3 L’atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d’atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

2.4 Les subvencions atorgades d’acord amb aquestes bases estan subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352/1, de 24.12.2013), segons el qual la quantia total d’ajut que pot rebre una única empresa no pot ser superior a 200.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals o, en cas d’empreses que realitzin per compte aliena operacions de transport de mercaderies per carretera, 100.000,00 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals, o en cas d’empreses que operin en el sector de la producció primària de productes agrícoles, al Reglament (UE) núm. 1408/2013, el qual estableix que l’import concedit a una única empresa no pot superar l’import de 15.000 euros en qualsevol període de tres exercicis fiscals. Aquesta circumstància s’haurà de fer constar a la resolució de concessió de l’ajut.

A efectes dels reglaments esmentats, s’entén per “única empresa”:

 1. una empresa que té la majoria dels drets de vot dels accionistes o socis d'una altra empresa.

 2. una empresa que té dret a nomenar o revocar la majoria dels membres de l'òrgan

  d'administració, direcció o control d'una altra societat.

 3. una empresa que té dret a exercir una influència dominant sobre l'altra, en virtut d'un contracte subscrit amb ella o una clàusula estatutària de la segona empresa.

 4. una empresa, accionista o associada a una altra, que controla sola, en virtut d'un acord subscrit amb altres accionistes o socis de la segona, la majoria dels drets de vot dels seus accionistes.

  Les empreses que mantinguin qualsevol de les relacions previstes en les lletres a) a d) del paràgraf primer a través d'una altra o altres empreses també es consideraran una única

  empresa.

  Els ajuts de minimis no es podran acumular amb un altre ajut estatal per a les mateixes despeses subvencionables si aquesta acumulació dóna lloc a un total superior als que estableixen el Reglament general d’exempció per categories o una decisió de la Comissió.

  2.5 Aquesta convocatòria resta condicionada a l’existència efectiva de crèdit suficient i adequat al pressupost per a l’exercici pressupostari corresponent en el moment de la resolució de la concessió, a les disponibilitats pressupostàries, com també a l’assignació pressupostària efectiva del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social en els programes acordats en la reunió de 13 d’abril de 2015 de la LX Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals, mitjançant la qual es distribueixen territorialment les subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat

Article 3

Sol·licituds i termini de presentació

3.1 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

3.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans especificats a la base 6.

Article 4

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per dictar la resolució, el termini per a la finalització del procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos els estableix la base 9.

Disposició addicional

Estudis d’impacte

La Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom podrà dur a terme un estudi d’impacte sobre els resultats derivats de les subvencions a les quals els sigui d’aplicació aquesta Ordre i d’acord amb els objectius previstos.

Disposició transitòria

Els expedients de subvencions que s’hagin atorgat d’acord amb la disposició que deroga la present Ordre es continuaran regint per les bases reguladores a l’empara de les quals es van atorgar.

Disposició derogatòria

Es deroga l’Ordre EMO/341/2014, de 12 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2014 (DOGC núm. 6755, de 21.11.2014)

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 16 de setembre de 2015

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

Annex

Bases reguladores

Base 1

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA