ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació concreta els principis específics que regeixen el sistema educatiu, entre els quals hi ha l'aplicació general de criteris i procediments d'avaluació. L'article 79 detalla els criteris d'organització pedagògica, que inclouen que cal fer una avaluació objectiva del rendiment escolar per tal d'avaluar el progrés assolit individualment per cada alumne.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'article 28, estableix el marc d'avaluació dels aprenentatges dels alumnes de l'educació secundària obligatòria.

El Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, en el capítol 4, determina els principis i les característiques de l'avaluació i el pas de curs dels alumnes d'aquesta etapa. L'esmentat Decret estableix l'avaluació de l'alumne com una part essencial del seu procés d'aprenentatge, amb un enfocament global, continuat i integrador. Així, l'avaluació formativa adquireix un caràcter fonamental i orientador a l'hora d'analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent de l'etapa educativa per aconseguir l'assoliment de les competències que estableix el currículum.

El Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu suposa la garantia que tots els centres educatius sostinguts amb fons públics dins l'àmbit de l'ensenyament no universitari siguin inclusius mitjançant l'establiment de criteris que orientin l'organització i la gestió dels centres; i l'ordenació de mesures i suports per a l'atenció educativa i per a la continuïtat formativa de tots i cadascun dels alumnes.

D'acord amb les disposicions esmentades, l'avaluació dels aprenentatges dels alumnes d'educació secundària obligatòria ha de ser global, contínua i diferenciada atenent les matèries del currículum. En l'avaluació de final de curs, s'ha de decidir sobre el pas de curs d'acord amb la valoració del progrés global de cada alumne amb relació a l'assoliment de les competències dels diferents àmbits i matèries de l'etapa. Al final de l'etapa s'ha de decidir sobre l'obtenció del títol tenint en compte el grau d'assoliment d'aquestes competències.

La finalitat de l'avaluació és acompanyar i millorar el procés d'aprenentatge dels alumnes pel que fa als continguts i al grau d'assoliment de les competències, tenint en compte els ritmes i les potencialitats de cadascú. L'avaluació també ha de permetre als alumnes i als professors analitzar les dificultats del procés d'aprenentatge i trobar estratègies per superar-les.

L'alumne és part activa del seu procés d'aprenentatge i l'avaluació li aporta l'orientació necessària per millorar-lo. Per això és necessari que els alumnes coneguin prèviament els objectius d'aprenentatge i els criteris d'avaluació de les activitats que porten a terme, i que rebin un retorn qualitatiu dels resultats obtinguts que afavoreixi l'autoregulació de l'aprenentatge. Amb aquest objectiu s'han de diversificar les activitats i els instruments d'avaluació, incorporant mecanismes d'autoavaluació i coavaluació a l'avaluació que fan els docents.

L'avaluació serveix als professors i als centres per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la seva acció educativa i per prendre les mesures oportunes per garantir que tots els alumnes assoleixin les competències previstes. Així mateix, proporciona informació per conèixer la situació del sistema educatiu amb la finalitat de millorar-lo.

En concordança amb els principis de necessitat i eficàcia, aquesta Ordre desplega les normes d'avaluació, d'acord amb els objectius proposats per la normativa esmentada i amb el principi de proporcionalitat. També estableix el procediment, els documents i els requisits formals necessaris que asseguren la coherència del procés d'avaluació, de manera que informa de l'evolució de l'aprenentatge dels alumnes i orienta la presa de decisions en el desenvolupament del procés educatiu. La certificació acadèmica de cada alumne, a efectes administratius, es formalitza en finalitzar cada curs escolar.

L'Ordre s'estructura en un preàmbul i quatre capítols. Acaba amb una disposició addicional, una disposició derogatòria i una disposició final, i inclou sis annexos que reuneixen els models prescriptius dels documents oficials de l'avaluació i especifiquen les qualificacions i el càlcul de la qualificació mitjana.

Aquesta Ordre s'inclou al pla anual normatiu de l'Administració de la Generalitat com a desplegament del Decret 187/2015, de 25 d'agost, s'ha tramitat d'acord amb l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb la Llei 19/2014, del 19 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

Per tot això, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Capítol 1

Disposicions de caràcter general

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre determina la finalitat, el procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació dels alumnes dels centres educatius públics i privats que imparteixen educació secundària obligatòria (ESO).

Article 2

Finalitat de l'avaluació

 1. L'avaluació té la finalitat de regular el procés d'aprenentatge i comprovar el grau d'assoliment de les competències dels àmbits, d'acord amb els ritmes i capacitats d'aprenentatge dels alumnes.

 2. Així, l'avaluació ha de permetre que tant els professors com els alumnes puguin conèixer el procés d'aprenentatge, identificar els avenços, les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu, i prendre les decisions oportunes per regular-lo. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius d'aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se'ls avaluarà.

 3. També ha de permetre comprovar el grau d'assoliment de les competències tant les dels àmbits associats a les matèries com les dels àmbits transversals.

Article 3

Criteris generals de l'avaluació

 1. L'avaluació pren com a referència els diferents elements que integren el currículum. Les competències que determina el Decret 187/2015, de 25 d'agost, són els objectius d'aprenentatge que han d'assolir els alumnes al final de l'etapa i es concreten en els criteris d'avaluació establerts per a cada curs per a totes les matèries i àmbits.

 2. L'avaluació s'ha de dur a terme d'acord amb el model competencial de l'aprenentatge implementat pel treball col·legiat de l'equip docent. En aquest model competencial, l'orientació educativa i l'atenció a tot l'alumnat són l'eina principal per afavorir l'acompanyament en l'aprenentatge i la continuïtat formativa en els ensenyaments postobligatoris.

 3. L'avaluació en l'educació secundària obligatòria ha de ser global, contínua i diferenciada. En les sessions d'avaluació l'equip docent ha de fer una valoració global sobre el desenvolupament del procés d'aprenentatge i sobre l'adequació de les programacions i les activitats docents a les necessitats dels alumnes.

 4. L'avaluació ha de ser contínua, atès que és un component essencial de la mateixa programació de les matèries, i té per objecte constatar els avenços dels alumnes i les seves dificultats. Per això, en la programació s'han d'establir pautes per a l'observació sistemàtica i el seguiment de cada alumne al llarg del seu procés d'aprenentatge. En aquest sentit, els documents d'avaluació final de cada curs contenen els darrers nivells competencials assolits de totes les matèries i àmbits que formen part del currículum de l'educació secundària obligatòria.

 5. Els centres han d'incloure, en el seu projecte educatiu, els criteris generals adoptats respecte a l'avaluació i el pas de curs dels alumnes, a l'acreditació de l'etapa i al disseny d'activitats d'avaluació i activitats adreçades a millorar nivells competencials no assolits, en el marc de referència del Decret 187/2015, de 25 d'agost.

 6. Els centres han de fer públics aquests criteris i informar-ne les famílies i els alumnes des de l'inici de curs. Aquesta informació ha de contribuir al compromís de l'alumne i de la família en el procés d'aprenentatge.

Capítol 2

Orientació educativa i gestió pedagògica

Article 4

Programacions

 1. En el marc de la seva autonomia, els centres organitzen i desenvolupen el currículum establert en el Decret 187/2015, de 25 d'agost. Han de concretar quines competències dels àmbits prioritzaran cada curs d'acord amb el projecte educatiu de centre (PEC), que seran un referent de l'avaluació i el pas de curs. Des de cada matèria i des dels espais curriculars interdisciplinaris com el Treball de Síntesi, el Projecte de Recerca o el Servei Comunitari, les programacions donen resposta als objectius generals establerts al PEC, que inclouen també l'acció tutorial i l'orientació educativa.

 2. Abans de donar inici al període lectiu, cal que els òrgans de coordinació didàctica habilitats per fer-ho elaborin i adeqüin les programacions als diferents cursos i grups. L'equip docent és responsable de la coordinació de les programacions, que tenen un caràcter estratègic de tota la intervenció pedagògica i que són una eina de comunicació professional.

 3. L'equip directiu, conjuntament amb els equips docents, ha de vetllar perquè les programacions de cada matèria i àmbit s'adrecin a l'assoliment de les competències per part dels alumnes. Així, les programacions han de preveure activitats que tinguin en compte les diferents maneres d'aprendre, comunicar-se, interactuar i vincular-se amb...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA