ORDRE ENS/112/2018, d'11 de juny, per la qual s'actualitzen i s'estableixen diverses qualificacions professionals en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 10 del Decret 28/2010, de 2 de març, del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació Professional, estableix que les qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius s'aproven mitjançant una ordre conjunta dels consellers o conselleres amb competències en matèria educativa i en matèria laboral.

Mitjançant l'Ordre ENS/34/2014, de 5 de febrer, per la qual s'actualitzen i s'inclouen diverses qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i en el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional es va presentar en suport digital la primera edició completa del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació Professional. Des de l'any 2007 s'han anat publicant diverses ordres, el contingut de les quals, junt amb el d'aquesta ordre està disponible per ser consultat a l'adreça: http://icqp.gencat.cat.

Un cop feta la contrastació sectorial i amb l'acord previ del Consell Català de Formació Professional, escau incloure noves qualificacions professionals i els corresponents mòduls formatius del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i del Catàleg Modular Integrat de Formació Professional.

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

L'establiment i l'actualització de diverses qualificacions professionals en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya d'acord amb els apartats següents. Les especificacions tècniques d'aquestes qualificacions es descriuen a l'adreça web de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals en l'apartat dels catàlegs: http://icqp.gencat.cat .

Aquestes qualificacions són aplicables a tot el territori de Catalunya i no constitueixen una regulació de l'exercici professional.

Article 2

Qualificacions professionals que s'estableixen

2.1 S'estableixen les qualificacions professionals detallades en l'annex 1, que s'han revisat formalment i s'han incorporat respectant tots els elements bàsics que les defineixen.

2.2 S'estableixen les qualificacions professionals detallades a l'annex 2, les quals estan adequades, és a dir, un cop analitzades, porten afegides competències clau professionalitzadores amb la finalitat de completar la visió de la competència tècnica, i s'han analitzat i s'ha afegit un grau de concreció en relació a les necessitats territorials i sectorials de Catalunya.

Article 3

Qualificacions professionals que s'actualitzen

S'actualitzen les qualificacions professionals detallades a l'annex 3, d'acord amb els canvis en la normativa estatal d'aplicació i es modifiquen parcialment les relacionades a les ordres ministerials PRE/1340/2016, PRE/1339/2016, ambdues de de 29 de juliol de 2016, i les ordres ministerials PRA/1879/2016, PRA/1880/2016, PRA/1881/2016, PRA/1882/2016, PRA/1883/2016, totes elles de 9 de desembre de 2016; PRA/262/2017, PRA/261/2017, de 25 de març de 2017 i al reial decret 705/2017, de 7 de juliol de 2017.

Les qualificacions...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA