ORDRE ENS/149/2018, de 28 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores dels Premis del Consell Català de Formació Professional a les bones pràctiques desenvolupades en l'àmbit de la formació professional, i es convoca la cinquena edició.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 21/1999, de 9 de febrer, va crear el Consell Català de Formació Professional com a òrgan de consulta i assessorament, amb caràcter no vinculant, del Govern de la Generalitat, amb la participació de les organitzacions empresarials, sindicals i entitats públiques implicades, respecte de tota la formació professional, adscrit al Departament d'Ensenyament.

Mitjançant l'Ordre ENS/26/2014, de 15 de gener (DOGC núm. 6559, d'11.2.2014), es van crear els Premis del Consell Català de Formació professional a la trajectòria individual desenvolupada en el camp de la formació professional, i es va convocar la primera edició, corresponent a l'any 2014.

Des de la seva creació s'han convocat quatre edicions dels Premis, les quals han tingut una àmplia participació i un reconeixement ja consolidat, i han servit d'estímul a comportaments professionals i actuacions envers la millora de la formació professional. Tanmateix, l'experiència adquirida durant aquest període, la realitat dinàmica de la formació professional que mereix més pluralitat i diversitat, així com la imminent celebració del 20è aniversari del Consell Català de Formació Professional, aconsellen introduir alguns canvis en la seva regulació.

Per això, aquesta Ordre dóna una dimensió més àmplia als Premis en el sentit que aquests esdevenen el reconeixement a les bones pràctiques en l'àmbit de la formació professional. D'altra banda, amplia el reconeixement de l'esforç i la dedicació a altres col·lectius que excedeixen el de les persones físiques, fent extensius els premis a empreses, centres formatius i altres entitats públiques i privades que realitzen actuacions significatives que enalteixen la formació professional. Així mateix, a demanda dels membres Consell Català de Formació Professional, les bases incorporen la possibilitat que una entitat presenti més d'una candidatura.

Finalment, aquesta Ordre tot i que deroga l'Ordre ENS/26/2014, de 15 de gener, manté la continuïtat de les altres convocatòries i obre la cinquena convocatòria pública dels Premis del Consell Català de Formació Professional a les bones pràctiques desenvolupades en l'àmbit de la formació professional.

Per tot això, a proposta del president del Consell Català de Formació Professional,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Aprovar les bases reguladores dels Premis del Consell Català de Formació Professional a les bones pràctiques desenvolupades en l'àmbit de la formació Professional, que es publiquen a l'annex.

1.2 Fer pública la convocatòria de la cinquena edició dels Premis del Consell Català de Formació Professional a les bones pràctiques desenvolupades en l'àmbit de la formació professional.

Article 2

Sol·licituds i termini de presentació

2.1 El termini de presentació de candidatures s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i finalitza el 30 de novembre de 2018.

2.2 Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 4 de l'annex.

Article 3

Dotacions

En aquesta convocatòria s'atorgarà un màxim de 9 premis, 3 per a cada categoria.

Article 4

Criteris de valoració

4.1 Els criteris de valoració de les bones pràctiques desenvolupades en l'àmbit de la formació professional per a la cinquena edició dels Premis són els següents:

  1. Fins a 70 punts es valoren aspectes com la innovació, la millora, la transferibilitat, l'impacte positiu, la planificació, l'eficiència, el grau de transformació, la projecció, l'avaluació, la flexibilitat, la progressivitat, la consolidació, la cohesió, la participació dels alumnes de la formació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA