ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació concreta els principis específics que regeixen el sistema educatiu, entre els quals hi ha l'aplicació general de criteris i procediments d'avaluació, i l'article 79, concreta els criteris d'organització pedagògica, que inclouen que cal realitzar una avaluació objectiva del rendiment escolar per tal d'avaluar el progrés assolit individualment per cada alumne.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en l'article 20, estableix el marc d'avaluació dels aprenentatges dels alumnes de l'educació primària.

El Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària, en els articles 15 i 16, determina els principis i les característiques de l'avaluació i la promoció dels alumnes d'aquesta etapa educativa i en els articles 17 i 18 defineix l'avaluació diagnòstica i la prova d'avaluació de sisè d'educació primària.

D'acord amb les disposicions esmentades, l'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes en l'educació primària ha de ser contínua i global, amb una observació sistemàtica de l'assoliment dels objectius educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees, amb una visió globalitzada del procés d'aprenentatge al llarg de l'etapa i centrada en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques. Les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions, segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari, contribueixen a l'assoliment de les competències bàsiques.

La finalitat de l'avaluació és permetre identificar els continguts i les competències assolides pels alumnes en el marc de les seves diferències de ritmes i capacitats. L'avaluació també ha de permetre als alumnes i als mestres la identificació de les dificultats del procés d'aprenentatge, i trobar estratègies per superar-les.

Cal posar una cura especial en el caràcter formatiu de l'avaluació. Per això és necessari que els alumnes coneguin prèviament els objectius i els criteris d'avaluació de les activitats que realitzen i que rebin un retorn qualitatiu dels resultats obtinguts que afavoreixi l'autoregulació de l'aprenentatge. Amb aquest objectiu s'han de diversificar les activitats i els instruments d'avaluació incorporant-hi mecanismes d'autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació.

L'avaluació serveix als mestres i als centres per analitzar, valorar i reorientar, si cal, la seva acció educativa i per prendre les mesures oportunes per garantir que tots els alumnes assoleixin les competències bàsiques previstes.

Aquesta Ordre desenvolupa les normes d'avaluació, d'acord amb els objectius proposats per la normativa esmentada; estableix el procediment, els documents i requisits formals necessaris que asseguren la coherència del procés d'avaluació, de manera que informa de l'evolució de l'aprenentatge dels alumnes, i orienta la presa de decisions en el desenvolupament del procés educatiu. La certificació acadèmica de cada alumne, a efectes administratius, es formalitza en finalitzar cada curs escolar.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

Per tot això, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

Es determina el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació dels alumnes del centres docents públics i privats que imparteixen educació primària, inclosos els dels centres d'educació especial o de les unitats de suport a l'educació especial o altres agrupaments singulars en centres ordinaris.

Article 2

Criteris generals per a l'avaluació dels alumnes

2.1 En el projecte educatiu de centre o en el projecte educatiu de la zona escolar rural (ZER), i en el marc de la seva autonomia, els centres docents han de poder desenvolupar i concretar els criteris d'avaluació d'acord amb la normativa vigent i fixar les mesures necessàries per atendre les necessitats educatives de tots i cadascun dels alumnes.

2.2 L'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes en l'educació primària és un component essencial de la programació didàctica. Ha de ser contínua i global. Té per objecte constatar els avenços dels alumnes, detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i adoptar les mesures necessàries perquè els alumnes puguin continuar amb èxit el seu procés d'aprenentatge.

2.3 L'avaluació ha de permetre que tant els mestres —avaluació formativa— com els alumnes —avaluació formadora—, puguin identificar les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu i prendre les decisions oportunes per assolir els objectius. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius d'aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se'ls avaluarà.

2.4 L'avaluació també serveix per comprovar els resultats de l'aprenentatge de l'alumne, és a dir, el seu nivell en el procés d'assoliment de les competències.

2.5 Els diferents elements que integren el currículum són els referents per a l'avaluació. Els criteris d'avaluació de les àrees mostren el grau d'assoliment de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit, establerts a l'article 15 del Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

2.6 En cas que es detectin dificultats en el procés d'aprenentatge dels alumnes, cal adoptar les mesures organitzatives i metodològiques que corresponguin. Si les dificultats de l'alumne persisteixen, cal la planificació de mesures més intensives amb la intervenció dels especialistes del centre i l'EAP, si escau.

2.7 Els centres docents, per fer efectiu el compromís de l'alumne i de la família en el procés d'aprenentatge, han d'informar de quins són els criteris d'avaluació que s'aplicaran en l'avaluació dels aprenentatges i per a la promoció dels alumnes, atenent els principis establerts en el projecte educatiu.

Article 3

Prova d'avaluació diagnòstica durant l'etapa

3.1 Durant el tercer curs d'educació primària, s'ha de fer una prova d'avaluació diagnòstica elaborada pel Departament d'Ensenyament. La prova té un caràcter orientador i formatiu per a l'alumne, la família i el centre i no determina l'expedient acadèmic dels alumnes. L'avaluació diagnòstica mesura el nivell d'assoliment de les competències bàsiques.

3.2 El Departament d'Ensenyament ha de definir els criteris d'aplicació i de correcció d'aquesta prova. L'aplicació, la correcció de les proves i l'anàlisi dels resultats són a càrrec dels equips docents dels centres.

3.3 Els resultats de la prova i l'informe corresponent de què ha de disposar cada centre, conjuntament amb altres indicadors, ajuden els centres a analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent per tal que els alumnes assoleixin les competències i els aprenentatges que estableix el currículum.

Article 4

Prova...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA