ORDRE ENS/179/2018, de 29 d'octubre, per la qual es creen i es modifiquen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu, i es deroga parcialment l'Ordre ENS/220/2013, de 10 de setembre.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 1.3-2 del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que la creació, la modificació i la derogació dels preus públics, llevat dels referits a l'ensenyament universitari, que s'ha de fer per decret, s'han d'efectuar mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria.

Mitjançant el Decret 25/2014, de 25 de febrer, es va establir l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

El Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial i s'aproven les directrius generals dels títols i dels corresponents ensenyaments mínims, ha modificat l'estructura dels ensenyaments esportius de grau mitjà, en el sentit que els organitza en dos nivells —el cicle inicial i el cicle final— i cada nivell l'estructura en dos blocs —el comú i l'específic—. El bloc específic inclou la formació en centres de treball.

D'altra banda, mitjançant l'Ordre ENS/220/2013, de 10 de setembre (DOGC, núm. 6464, de 20.9.2013), es varen crear els preus públics per al servei d'assessorament i de reconeixement acadèmic en els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i en els ensenyaments esportius de règim especial duts a terme en els centres dependents del Departament d'Ensenyament.

La Sentència núm. 867/2016, de 29 de novembre de 2016 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va anul·lar parcialment l'Ordre ENS/220/2013, de 10 de setembre, únicament en allò que es refereix als ensenyaments esportius de règim especial sense que resultin afectats els preus públics dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny.

Així mateix, cal modificar l'import del preu del mòdul del bloc específic del cicle final de tècnic esportiu en judo i defensa personal creat mitjançant l'Ordre ENS/201/2016, de 22 de juliol, (DOGC núm. 7173, de 29.7.2016), per la qual es creen diversos preus públics dels ensenyaments esportius de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic esportiu, i es modifica l'import d'altres, atesa la rebaixa de costos en la seva impartició.

Per això, d'acord amb el que estableix el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA