ORDRE ENS/192/2016, de 14 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estilisme i direcció de perruqueria.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

L'Estatut d'autonomia de Catalunya determina, a l'article 131.3.c, que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència compartida per a l'establiment dels plans d'estudi, incloent-hi l'ordenació curricular.

D'acord amb l'article 6 bis. 4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els objectius, les competències, els continguts i els criteris d'avaluació del currículum bàsic requereixen el 55 per cent dels horaris escolars.

Segons s'estableix a l'article 53 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en concordança amb l'article 62.8, en el marc dels aspectes que garanteixen l'assoliment de les competències bàsiques, la validesa dels títols i la formació comuna regulats per les lleis, el Govern de la Generalitat aprova el Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.

Establerta l'ordenació general, la disposició final quarta de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals habilita el conseller competent perquè estableixi, per mitjà d'una ordre, el currículum dels títols de formació professional.

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, ha regulat l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, i el Reial decret 1577/2011, de 4 de novembre, ha establert el títol de tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria i n'ha fixat els ensenyaments mínims.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s'han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

El currículum dels cicles formatius s'estableix a partir de les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional, i la possibilitat d'adequar-lo a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estilisme i direcció de perruqueria, que condueix a l'obtenció del títol corresponent de tècnic superior.

L'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres i el treball en equip dels professors permeten desenvolupar actuacions flexibles i possibiliten concrecions particulars del currículum en cada centre educatiu. El currículum establert en aquesta Ordre ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l'equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau dels alumnes i l'adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d'altra banda, la necessitat d'integració dels continguts del cicle formatiu.

Aquesta Ordre s'ha tramitat segons el que disposen l'article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i amb el dictamen previ del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d'això, a proposta del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

 

Ordeno:

 

Article 1

Objecte

S'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'estilisme i direcció de perruqueria que permet obtenir el títol de tècnic superior, regulat pel Reial decret 1577/2011, de 4 de novembre.

 

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

 1. Els elements d'identificació del títol s'estableixen a l'apartat 1 de l'annex.

 2. El perfil professional del títol s'indica a l'apartat 2 de l'annex.

 3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que són el referent del perfil professional d'aquest títol, i la relació amb les qualificacions i unitats de competència del Catàleg nacional de qualificacions professionals s'indiquen a l'apartat 3 de l'annex.

 4. El camp professional del títol s'especifica a l'apartat 4 de l'annex.

   

  Article 3

  Currículum

 5. Els objectius generals del cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 5.1 de l'annex.

 6. Aquest cicle formatiu s'estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s'indiquen a l'apartat 5.2 de l'annex.

 7. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul es fixa a l'apartat 5.3 de l'annex. Aquests elements de descripció són: els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

  En aquest apartat s'estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

 8. Els elements de referència per a l'avaluació de cada unitat formativa són els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació.

   

  Article 4

  Incorporació de la llengua anglesa en el cicle formatiu

 9. Amb la finalitat d'incorporar i normalitzar l'ús de la llengua anglesa en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l'àmbit laboral, en aquest cicle formatiu s'han de dissenyar activitats d'ensenyament i aprenentatge que incorporin la utilització de la llengua anglesa, almenys en un dels mòduls.

  A l'apartat 6 de l'annex es determinen els resultats d'aprenentatge, els criteris d'avaluació i la relació de mòduls susceptibles d'incorporar la llengua anglesa.

 10. En el mòdul professional de projecte també s'ha d'utilitzar la llengua anglesa, com a mínim, en alguna d'aquestes fases: en l'elaboració de documentació escrita, en l'exposició oral o bé en el desenvolupament d'algunes activitats. Tot això sens perjudici del que estableix el mateix mòdul professional de projecte.

   

  Article 5

  Espais

  Els espais requerits per al desenvolupament del currículum d'aquest cicle formatiu s'estableixen a l'apartat 7 de l'annex.

   

  Article 6

  Professorat

  Els requisits de professorat es regulen a l'apartat 8 de l'annex.

   

  Article 7

  Accés

 11. Tenen preferència per accedir a aquest cicle, en centres públics o en centres privats que el tinguin concertat, els alumnes que hagin cursat la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia.

 12. El títol de tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria permet l'accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d'admissió que s'estableixin.

 13. El títol de tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria permet l'accés als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions que s'estableixin.

   

  Article 8

  Correspondències

 14. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d'aquest cicle formatiu per a la seva convalidació es regula a l'apartat 9.1 de l'annex.

 15. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d'aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació, es fixa a l'apartat 9.2 de l'annex.

   

  Article 9

  Crèdits ECTS

  A l'efecte de facilitar les convalidacions que s'estableixin entre aquest títol i els ensenyaments universitaris de grau, s'han assignat 120 crèdits ECTS al títol, distribuïts entre els mòduls professionals regulats pel currículum.

   

  Article 10

  Vinculació amb capacitats professionals

  La formació establerta en el currículum del mòdul professional de formació i orientació laboral capacita per dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que requereixen les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establertes en el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

   

   

  Disposició addicional

  D'acord amb el Reial decret 1577/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria i se'n fixen els ensenyaments mínims, els elements inclosos en aquesta Ordre no constitueixen una regulació de l'exercici de cap professió titulada.

   

   

  Disposicions finals

   

  Primera

  El Departament d'Ensenyament ha de dur a terme les accions necessàries per al desplegament del currículum, tant en la modalitat d'educació presencial com en la d'educació a distància, l'adequació a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i l'autorització de la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

   

  Segona

  La direcció general competent pot adequar el currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

   

  Barcelona, 14 de juliol de 2016

   

  Mertixell Ruiz Isern

  Consellera d'Ensenyament

   

   

  Annex

   

 16. Identificació del títol

  1.1 Denominació: estilisme i direcció de perruqueria

  1.2 Nivell: formació professional de grau superior

  1.3 Durada: 2.000 hores

  1.4 Família professional: imatge personal

  1.5 Referent europeu: CINE-5b (Classificació internacional normalitzada de l'educació)

   

 17. Perfil professional

  El perfil professional del títol de tècnic superior en estilisme i direcció de perruqueria és determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s'han d'adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.

  2.1 Competència general

  La competència general d'aquest títol consisteix a dirigir i supervisar el desenvolupament dels serveis de perruqueria, planificar i fer tractaments capil·lars estètics i dissenyar estilismes de canvi d'imatge, respectant criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i disseny per a tothom.

  2.2 Competències professionals, personals i socials

  Les competències professionals, personals i socials d'aquest títol es...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS