ORDRE ENS/230/2017, de 9 d'octubre, per la qual es creen els preus públics per al servei dels cursos especials no presencials en la modalitat online de les escoles oficials d'idiomes i se suprimeix el preu públic establert a l'Ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre, per la prestació del servei d'estudis de coreà a les escoles oficials d'idiomes dependents del Departament d'Educació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 238/1994, de 30 d'agost (DOGC de 23.9.1994), es varen crear diversos preus públics de les Escoles Oficials d'Idiomes, entre els quals es troba el preu per al servei de cursos monogràfics, prestats en règim presencial. Es considera oportú implementar aquest cursos en línia, per la qual cosa escau crear-ne el preu.

D'altra banda mitjançant l'Ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre (DOGC núm. 4997, de 29.10.2007), es va crear el preu públic per la prestació del servei d'estudis de coreà a les escoles oficials d'idiomes dependents del Departament d'Educació. Aquest preu es va crear a causa de la implantació singular del coreà, el qual no tenia la consideració d'idioma de les escoles oficials d'idiomes per no estar inclòs en el Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Posteriorment el Reial decret 426/2013, de 14 de juny va modificar el Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, que fixa els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial per a la inclusió de l'idioma coreà; actualment el coreà segueix el règim econòmic dels altres idiomes de règim especial se li aplica el preu comú per al nivell bàsic i les taxes comunes per als nivells intermedi i avançat.

Per tant, cal derogar l'ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre, que es va aprovar específicament per al coreà, mentre no tenia la consideració d'idioma de les escoles oficials d'idiomes.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix el capítol III del títol I del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.

A proposta de la Direcció General de Centres Públics i de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,

Ordeno:

Article 1
  1. Es crea el preu públic per la prestació del servei dels cursos especials monogràfics online de les Escoles Oficials d'Idiomes.

  2. Es crea el preu públic per la prestació del servei dels cursos especials de llengua instrumental online de les Escoles Oficials d'Idiomes.

Article 2

Es suprimeix el preu públic establert a l'Ordre EDU/387/2007, de 19 d'octubre, per la prestació del servei d'estudis de coreà a les Escoles Oficials d'Idiomes dependents del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA