ORDRE ENS/237/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 168 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix que la cooperació amb les universitats de Catalunya contribueix a l'excel·lència del sistema educatiu.

La col·laboració per a la realització de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris esdevé un estímul per la millora de la qualitat del sistema educatiu no universitari i constitueix una aportació de gran valor en matèria d'innovació pedagògica.

El Reial decret 592/2014, de 11 de juliol, regula les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i estableix que les universitats o les entitats gestores de pràctiques a elles vinculades formalitzin un conveni per a la realització de les pràctiques.

La realització de pràctiques externes en els ensenyaments universitaris esdevé fonamental ateses les finalitats establertes a l'article 3 del Reial decret 592/2014, de 11 de juliol, per contribuir a la formació integral dels estudiants i a complementar-ne l'aprenentatge teòric, facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional, afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives, per obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura i per afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l'emprenedoria.

El Departament d'Ensenyament vol contribuir a aquesta formació pràctica i afavorir que els centres i serveis educatius del sistema educatiu no universitari puguin participar-hi amb criteris de qualitat i idoneïtat.

Per tot això, d'acord amb les competències que em confereix la normativa vigent i, a proposta de la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

Ordeno:

Article 1

Objecte

S'estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres educatius sostinguts amb fons públics, així com de serveis educatius i les pròpies dependències del Departament d'Ensenyament, com a centres formadors de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i d'altres institucions formadores, i es regula el desenvolupament de les pràctiques als centres formadors.

Article 2

Finalitat i valor formatiu de les pràctiques en centres formadors

La realització de pràctiques acadèmiques externes en centres educatius, serveis educatius i unitats del Departament d'Ensenyament constitueix una activitat de naturalesa formativa, amb l'objectiu de contribuir a la professionalització de la docència i permetre als estudiants universitaris aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica. La formació amb aquells professionals que exerceixen la professió escollida per l'estudiant requereix un compromís de tots els actors implicats i una bona coordinació, de la qual se'n derivarà un benefici per a tots, per a l'estudiant, per al centre formador i per a la universitat.

L'estudiant consolida la seva elecció formativa i desenvolupa noves competències. El centre rep un valor afegit derivat del fet d'adquirir el rol de centre formador, de compartir nous coneixements, noves formes de recerca i un contacte constant amb les universitats. La universitat esdevé receptora de coneixements i pràctiques properes a l'activitat professional que permeten enriquir la formació impartida a les aules.

Article 3

Requisits i sol·licituds per a ser centre formador

3.1. Poden participar en el procés de selecció

Els centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments de règim especial i/o formació de persones adultes, així com els serveis educatius i unitats del Departament d'Ensenyament. Els centres educatius han de tenir l'aprovació del consell escolar, a proposta de la direcció del centre, escoltat el claustre del professorat.

3.2. Sol·licituds

Els centres educatius han de presentar la sol·licitud per esdevenir centre formador en el període establert i d'acord amb el model de sol·licitud que consta al portal web disponible a l'adreça

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcGestioAcademica/Detall?p_proc=33861

La sol·licitud ha d'estar signada pel director/a, en el cas dels centres públics, o pel titular, en el cas dels centres privats concertats. S'ha d'adjuntar l'informe del centre formador amb les dades genèriques emplenades i l'acta d'aprovació del consell escolar.

Anualment, durant el mes de febrer, els centres educatius sostinguts amb fons públics faran arribar als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, segons correspongui, la seva sol·licitud.

De forma excepcional, es pot sol·licitar ser centre formador fora d'aquest període, sempre que l'oferta de pràctiques proposada respongui a una demanda específica de places.

La sol·licitud, juntament amb la documentació requerida, s'adreçarà als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA