ORDRE ENS/40/2018, de 12 d'abril, per la qual es dona publicitat a la convocatòria corresponent a l'any 2018 del programa Erasmus+ i s'informa de les especificitats derivades de la participació dels centres de Catalunya en aquest programa.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Ensenyament
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

És una prioritat del Departament d'Ensenyament l'establiment de mesures de suport a la internacionalització, l'emprenedoria, la innovació, la competitivitat i l'èxit escolar dels centres educatius de Catalunya, i en conseqüència, optimitzar l'ús dels recursos internacionals, europeus, estatals i de la Generalitat de Catalunya més escaients a aquest propòsit.

Mitjançant aquesta Ordre es dóna publicitat, d'una banda, a la Convocatòria de propostes 2018 del programa Erasmus+ de la Comissió Europea i per un altre al document Guia del programa Erasmus+ que ho acompanya.

El Reglament (UE) núm.1288/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2013, ha creat el programa Erasmus+, d'educació, formació, joventut i esport de la Unió i ha derogat les Decisions núm. 1719/2006/CE, 1720/2006/CE i 1298/2008/CE (DOUE L 347, de 20.12.13).

La Convocatòria de propostes 2018 de la Comissió Europea (DOUE C361/32 (ES), de 25.10.2017, DG EAC/A05/2017) recull les condicions de participació en el programa Erasmus+ i el calendari de les accions específiques. Aquesta convocatòria reconeix com a part del reglament del programa Erasmus+ el document Guia del programa Erasmus+, que especifica les accions del programa.

D'altra banda, és necessari adaptar el marc general que estableix la regulació indicada per a la seva aplicació en relació amb els centres educatius de Catalunya, en aquelles accions que són competència del Departament d'Ensenyament.

Per això, a proposta de la Secretaria General de Polítiques Educatives

Ordeno:

Article 1

Convocatòria de propostes de la Comissió Europea

Donar publicitat a la Convocatòria de propostes 2018 de la Comissió Europea per al programa Erasmus+ (DOUE C 361/32 (ES), de 25.10.2017, DG EAC/A05/2017), i a la Guia del programa Erasmus+.

Aquesta guia, que forma part de la convocatòria de propostes, conté les condicions detallades de la convocatòria, incloent les prioritats, així com les condicions de participació i el finançament.

Sens perjudici de les previsions d'aquesta Ordre, la informació detallada de la Convocatòria de propostes 2018 es pot obtenir a l'adreça:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3AC2017%2F361%2F04

http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2018/convocatoria_es.pdf

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/programeseuropeus/projecteinternacionalerasmus/

i la Guia del programa Erasmus+ a les adreces:

http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2018/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-plus-programme-guide2_en.pdf

Article 2

Singularitats per als centres educatius de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA