ORDRE EXI/154/2019, de 23 de juliol, de modificació de l'Ordre EXI/107/2019, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA
ORDRE EXI/154/2019, de 23 de juliol, de modificació de l'Ordre EXI/107/2019, de 20 de maig, per la qual
s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats
catalanes a l'exterior.
Mitjançant l'Ordre EXI/107/2019, de 20 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment
per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior, el Departament d'Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència, mitjançant la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea, pretén
oferir suport a la tasca de projecció exterior que desenvolupen, mitjançant la seva activitat, les comunitats
catalanes a l'exterior reconegudes oficialment per Acord de Govern, mitjançant el suport econòmic a
programes, activitats i despeses derivades del seu funcionament ordinari.
La convocatòria corresponent a l'any 2019 ha posat de manifest que hi ha aspectes de les bases publicades
que cal modificar per tal d'aconseguir una millora en la seva plena aplicació, eficiència i tramitació.
En aquest sentit, s'ha detectat la necessitat d'adequar els criteris d'avaluació de les sol·licituds de subvenció
per a l'ensenyament de la llengua catalana a les necessitats reals de les comunitats catalanes a l'exterior, en el
sentit d'afavorir l'accés a un finançament just en la seva encomiable tasca de foment del català. Així mateix, es
fa també necessari possibilitar a les comunitats catalanes a l'exterior incloure les despeses prèvies necessàries
per a dur a terme activitats subvencionables.
En conseqüència, valorada la conveniència de modificar l'Ordre EXI/107/2019, de 20 de maig, per la qual
s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats
catalanes a l'exterior, i en ús de les atribucions que em són conferides per la legislació vigent, en especial,
d'acord amb allò previst per l'article 92.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
Ordeno:
Article 1
Modificació del punt 1 de l'Annex 3 de l'Ordre EXI/107/2019, de 20 de maig.
Es modifica el punt 1 de l'Annex 3 de l'Ordre EXI/107/2019, de 20 de maig, que queda redactat de la manera
següent:
«1 Objecte
L'objecte d'aquesta línia de subvenció és finançar les despeses relatives a la promoció de Catalunya i la seva
cultura en sentit ampli, com per exemple:
- Despeses d'organització del programa d'actes socials i culturals de difusió i promoció de Catalunya, la seva
llengua, cultura, història, geografia, medi natural, actualitat política, economia, etc., que organitzin les
comunitats catalanes a l'exterior;
- Despeses relatives a activitats formatives o de coordinació de membres de l'entitat amb responsabilitats
directives o dinamitzadores que tinguin per objecte la capacitació per a una millor gestió de l'entitat i de les
activitats que s'hi fan;
- Despeses relatives a activitats que promoguin el diàleg intercultural de Catalunya amb el territori on es
troba la CCE;
- Despeses relatives a la celebració d'efemèrides (com ara aniversaris dels casals o de xarxes geogràfiques o
commemoració d'esdeveniments històrics vinculats a Catalunya) i de festivitats tradicionals catalanes, i
- En general, les activitats que s'adeqüin als objectius estratègics de la Generalitat de Catalunya.
DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc
Núm. 7926 - 26.7.20191/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
CVE-DOGC-A-19205033-2019

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA