ORDRE EXI/328/2016, de 22 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya adreçats a titulats universitaris.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, pretén promoure les pràctiques professionals per a la formació en entorns internacionals per fomentar el perfeccionament del perfil acadèmic i un millor coneixement pràctic sobre les polítiques i activitats en el marc de les relacions exteriors, amb un èmfasi especial en aquells temes que afecten més directament Catalunya.

Per tal de fomentar aquesta experiència, la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea ofereix diversos programes de beques que s'adrecen a titulats universitaris, amb la finalitat que posteriorment puguin aplicar aquesta experiència en el desenvolupament de la seva carrera professional.

Aquesta Ordre pretén unificar en una sola norma les bases reguladores dels diferents programes de beques en l'àmbit de les funcions atribuïdes a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea pels Decrets 2/2016, de 13 de gener, 212/2016, d'1 de març i 45/2016 de 19 de gener.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va ser creada per la Llei 7/2001, de 31 de maig, amb l'objectiu d'executar els programes de beques, de préstecs, de subvencions i d'altres activitats de foment a l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya. L'article 5.1 b) dels Estatuts de l'Agència preveu la possibilitat de formalitzat acords amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de subvencions, així com el seu seguiment. En virtut d'aquesta normativa, l'AGAUR actuarà en la tramitació i pagament de les beques dels diferents programes compresos en aquesta Ordre.

És d'aplicació el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;

En ús de les atribucions que em són conferides per la legislació vigent, en especial, d'acord amb el previst per l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores dels procediments per a la concessió dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior de Catalunya, que consten, respectivament, en els annexos 1, 2, 3, 4 i 5 d'aquesta Ordre, i que són els següents:

 1. Beques per a estades a les Delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior excepte a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units d'Amèrica (DGUS) (annex 1)

 2. Beques per a estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units d'Amèrica (annex 2)

 3. Beques per a estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea (annex 3)

 4. Beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals, anomenades “Beques Canigó” (annex 4).

 5. Beques per a estades a comunitats catalanes de l'exterior (annex 5)

  Disposició derogatòria

  Es deroguen les disposicions següents:

  Ordre PRE/182/2015, de 17 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior del Departament de la Presidència adreçats a titulats universitaris.

  Ordre PRE/281/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels diferents programes de beques ofertes en l'àmbit de l'acció exterior del Departament de la Presidència adreçats a titulats universitaris, aprovades per l'Ordre PRE/182/2015, de 17 de juny.

  Disposició final

  Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

  Barcelona, 22 de novembre de 2016

  Raül Romeva i Rueda

  Conseller

  ANNEX 1

  Bases reguladores del procediment per a la concessió de les beques per a estades a les Delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior excepte a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units d'Amèrica.

  1 Objecte de les beques

  1.1 Les beques de formació regulades per aquest annex consisteixen en estades de deu mesos a les Delegacions de la Generalitat de Catalunya a l'exterior a excepció de la DGUS, per fomentar la professionalització i la inserció laboral en l'àmbit de les relacions internacionals així com promoure el coneixement sobre la realitat política, econòmica, social i cultural dels països on el Govern de la Generalitat té establertes delegacions d'acord amb les funcions atribuïdes a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea pel Decret 170/2014, de 23 de desembre, d'estructura de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

  1.2 Les estades subvencionades desenvolupen un programa de treball orientat a conèixer la definició de la política exterior de la Generalitat de Catalunya i el seu funcionament pràctic, participant en l'activitat habitual de la Delegació de la Generalitat de Catalunya a l'exterior corresponent i col·laborant en les tasques de l'equip tècnic, que inclouen:

 6. Col·laborar en el desenvolupament dels projectes de la Delegació de la Generalitat de Catalunya a l'exterior.

 7. Col·laborar en la preparació de visites de representants de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit geogràfic i d'interès de cada Delegació de la Generalitat de Catalunya a l'exterior.

 8. Recerca d'informació i preparació de material i documentació.

 9. Seguiment de les polítiques i accions de les autoritats estatals i regionals de l'àmbit geogràfic de cada Delegació de la Generalitat de Catalunya a l'exterior.

 10. Participació en l'activitat habitual i col·laboració en les tasques de l'equip tècnic de la corresponent Delegació de la Generalitat de Catalunya a l'exterior.

 11. Elaboració de notes, informes o articles sobre l'actualitat política, social, cultural i econòmica del país.

 12. Identificació d'actors i interlocutors i alimentació de bases de dades de contactes.

 13. Participació en el disseny i/o l'organització de jornades tècniques o actes públics.

  1.3 Els i les becaris i becàries seran coordinats per les persones responsables del programa a les Delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior objecte d'aquest annex, les quals realitzaran el seguiment de l'estada.

  1.4 En cap cas es podrà entendre que existeixi cap relació laboral entre la persona becada i l'entitat que l'acull.

  2 Persones destinatàries

  Podran beneficiar-se d'aquestes beques les persones físiques que compleixin els requisits següents:

 14. Ser major d'edat

 15. Tenir la nacionalitat d'un dels estats membres de la UE, de l'Espai Econòmic Europeu o dels països candidats a l'adhesió

 16. Acreditar residència efectiva a Catalunya d'un mínim de 2 anys continus o discontinus dins els darrers 10 anys immediatament anteriors al moment de publicació de la convocatòria corresponent.

 17. Tenir titulació universitària

 18. Tenir un postgrau universitari en l'àmbit d'interès de les Delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior (relacions internacionals, dret internacional, economia internacional o similars). També es consideraran les sol·licituds lliurades per candidats/es que hagin de presentar la memòria final del postgrau durant el darrer trimestre de l'any de la convocatòria corresponent.

 19. Acreditar el nivell C de català o equivalent.

 20. Acreditar un nivell mínim C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües de la llengua del país on es realitza l'estada.

 21. Tenir un alt nivell oral i escrit del castellà

 22. No haver estat beneficiari/ària amb anterioritat d'una beca per a estades a les Delegacions de la Generalitat de Catalunya dependents de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea.

 23. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  3 Incompatibilitats

  La percepció d'aquestes beques és incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut que tingui per objecte la mateixa finalitat i també amb la percepció de qualsevol remuneració derivada d'una relació contractual laboral.

  4 Durada, quantia i període d'execució de les activitats becades

  El període en què s'han d'executar les activitats objecte de la beca serà de 10 mesos, a realitzar a partir de la publicació de la resolució final del procediment de concessió de les beques i fins el 31 de desembre dels dos anys posteriors a la publicació de la convocatòria corresponent.

  La corresponent convocatòria establirà l'import màxim mensual de les beques.

  5 Sol·licituds

  5.1 La persona sol·licitant ha de formalitzar la presentació de la sol·licitud, d'acord amb el model de formulari normalitzat i seguint les instruccions que s'hi detallen.

  5.2 Les sol·licituds s'han de presentar, d'acord amb el model normalitzat al registre de l'AGAUR o d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En cas que les persones sol·licitants optin per presentar la sol·licitud a les oficines de correus, ho hauran de fer dins d'un sobre obert per tal que la instància sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada. En cas que es presenti la sol·licitud a l'estranger, ho hauran de fer a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger o a les delegacions de la Generalitat de Catalunya a l'exterior que disposen de registre d'entrada de documentació, indicant clarament l'AGAUR com a destinatari de la sol·licitud.

  L'imprès normalitzat de sol·licitud i les bases es poden obtenir a les dependències de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), Passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona, a la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA