ORDRE EXI/37/2018, de 6 d'abril, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, pel qual s'adopten mesures en relació amb la liquidació del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT) (publicat al BOE núm. 87, de 10 d'abril de 2018).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

El Consell de Ministres, en aplicació de l'habilitació conferida per l'Acord adoptat pel Ple del Senat amb data 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, ha adoptat en la seva reunió del dia 6 d'abril de 2018, i a proposta del Ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, un Acord pel qual s'adopten mesures en relació amb la liquidació del Patronat Catalunya Món–Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT).

Per a general coneixement se'n disposa la publicació com a Annex de la present Ordre.

Madrid, 6 d'abril de 2018

Alfonso María Dastis Quecedo

Ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació

ANNEX

Acord pel qual s'adopten mesures en relació amb la liquidació del Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT).

L'apartat cinquè de l'article Únic del Reial Decret 945/2017 de 27 d'octubre, adoptat en virtut de les mesures autoritzades en data 27 d'octubre de 2017 pel Ple del Senat en relació amb la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució, preveia la decisió de suprimir el Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM – DIPLOCAT), en exercici de les competències que, segons l'article 26.o) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, corresponen al Govern de la Generalitat de Catalunya.

Un cop decidida la supressió d'aquesta entitat, i essent preceptiu procedir a la seva liquidació, el Consell de Ministres va adoptar en la seva reunió del dia 15 de desembre de 2017 un Acord pel qual es disposa la liquidació del Patronat Catalunya Món – Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (DIPLOCAT) i es constitueix un òrgan liquidador per a tal fi, publicat el dia 16 de desembre de 2017 mitjançant l'Ordre AEC/1229/2017, de 15 de desembre.

L'aplicació pràctica de l'esmentat Acord aconsella ampliar les competències de l'òrgan liquidador. A aquests efectes, es redacta de nou l'apartat 5 de l'Acord.

De conformitat amb l'article 5 del Reial Decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designen òrgans i autoritats encarregats d'acomplir les mesures adreçades al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per l'acord del ple del Senat el dia 27 d'octubre de 2017 pel qual s'aproven les mesures sol·licitades pel Govern en virtut de l'article 155 de la Constitució, el Consell de Ministres assumeix les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA