ORDRE EXI/56/2020, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores específiques per al suport a infraestructures i equipaments de les comunitats catalanes a l'exterior amb seu de propietat, lloguer o altres tipus de tinença de la seu.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix a l'article 13 que la Generalitat ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes a l'exterior i ha de prestar a aquestes comunitats l'assistència necessària.

El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, a través de la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea, impulsa les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya de suport a la tasca de projecció exterior que fan les comunitats catalanes a l'exterior avui dia i de reconeixement al paper que han dut a terme en determinades etapes de la història.

La Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea té atribuïda la competència de suport a les comunitats catalanes a l'exterior tal com disposa l'article 21.1.h del Decret 83/2019, de 24 d'abril, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

D'acord amb el que estableix l'article 20.2 de la Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l'exterior, els casals catalans han de tenir accés als ajuts i les subvencions per al compliment dels objectius de la Llei, d'acord amb la legislació aplicable.

La normativa aplicable a l'àmbit subvencional està regulada al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

Aquestes bases també es regulen per les bases reguladores generals aprovades mitjançant l'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores generals del procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior.

A proposta de la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea, i en exercici de les facultats que m'atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores específiques per al suport a infraestructures i equipaments de les comunitats catalanes a l'exterior amb seu de propietat, lloguer o altres tipus de tinença de la seu.

Disposició final

Aquesta ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de maig de 2020

Bernat Solé i Barril

Conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Annex

Bases reguladores específiques per al suport a infraestructures i equipaments de les comunitats catalanes a l'exterior amb seu de propietat, lloguer o altres tipus de tinença de la seu.

  1. Objecte

    1.1 Són objecte d'aquesta línia de subvenció les despeses que de forma inequívoca responguin a la inversió en infraestructures i a l'adquisició d'equipaments o mobiliari de les comunitats catalanes a l'exterior legalment reconegudes amb seu física de propietat, lloguer, o altres tipus de tinença, i resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA