ORDRE EXI/59/2020, d'11 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores específiques de suport d'activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix a l'article 13 que la Generalitat ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes a l'exterior i ha de prestar a aquestes comunitats l'assistència necessària.

El Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, a través de la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea, impulsa les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya de suport a la tasca de projecció exterior que fan les comunitats catalanes a l'exterior avui dia i de reconeixement al paper que han dut a terme en determinades etapes de la història.

La Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea té atribuïda la competència de suport a les comunitats catalanes a l'exterior tal com disposa l'article 21.1.h del Decret 83/2019, de 24 d'abril, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

D'acord amb el que estableix l'article 20.2 de la Llei 8/2017, de 15 de juny, de la comunitat catalana a l'exterior, els casals catalans han de tenir accés als ajuts i les subvencions per al compliment dels objectius de la Llei, d'acord amb la legislació aplicable.

La normativa aplicable a l'àmbit subvencional està regulada al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre.

Aquestes bases també es regulen per les bases reguladores generals aprovades mitjançant l'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores generals del procediment per a la concessió de subvencions per a les comunitats catalanes a l'exterior.

A proposta de la Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea, i en exercici de les facultats que m'atribueix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores específiques de suport d'activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua.

Disposició final

Aquesta ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de maig de 2020

Bernat Solé i Barril

Conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Annex

Bases reguladores específiques per al suport al programa d'activitats de promoció i difusió de Catalunya i la seva cultura i llengua.

  1. Objecte

    1.1 Són objecte d'aquesta línia de subvenció les despeses de les comunitats catalanes a l'exterior que de forma inequívoca responguin a la promoció de Catalunya i la seva cultura i llengua que tinguin un impacte de difusió i projecció en el territori d'establiment, o àrea d'influència, de la comunitat catalana, i resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

    1.2 Aquesta línia de subvenció es regeix per aquestes bases reguladores específiques i per les bases...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA