ORDRE TES/311/2012, de 10 d'octubre, per la qual es crea el fitxer Xarxa d'observadors meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Territori i Sostenibilitat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L’entitat Servei Meteorològic de Catalunya, creada per la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, constitueix una entitat de dret públic de les previstes a l’article 1.b).1 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i està adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb l’article 4.1 i) de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, aquesta entitat té, entre d’altres funcions, pronosticar, vigilar i fer el seguiment de les situacions meteorològiques de risc, coordinadament amb el Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT), amb vista a millorar l’eficàcia de les actuacions pertinents i a assegurar-ne la comunicació als usuaris que en poden resultar afectats, per mitjà del sistema d’avisos que sigui determinat per via reglamentària.

El Servei Meteorològic de Catalunya, per a l’exercici de les funcions que té atribuïdes i per tal de complir les seves obligacions legals, requereix tractar dades de caràcter personal de les persones que s’hi relacionen.

En aquest sentit, i mitjançant l’Anunci publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4777, de 12.12.2006, es va portar a terme la creació de diversos fitxers del Servei Meteorològic.

La Resolució de 17 de desembre de 2008, del director del Servei Meteorològic de Catalunya, creava la Xarxa d’observadors meteorològics del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquests observadors meteorològics aporten una informació de gran interès pel Servei i ajuden a ampliar la base de dades meteorològiques de Catalunya. El naixement d’aquesta Xarxa comporta la creació d’un fitxer que ha de garantir la màxima transparència en el tractament de les dades de caràcter personal i assegurar així a la ciutadania l’exercici dels seus drets legítims.

De conformitat amb l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la creació de fitxers de les administracions públiques només pot fer-se mitjançant una disposició general publicada al diari oficial corresponent. Aquesta previsió ha estat confirmada per l’article 53 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Pel que fa a la regulació dels...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA