ORDRE GAH/891/2018, de 30 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre GAH/104/2016, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades als centres culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre representatives d'altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2016 (ref. BDNS 306043) (Ordre de 30 d'abril, publicada al BOE núm. 111, de 8 de maig).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Ordre GAH/104/2016, de 2 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades als centres culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre representatives d'altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2016 (DOGC núm. 7119, de 12 de maig) va convocar les subvencions destinades als centres culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre representatives d'altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya corresponents a l'any 2016. Aquestes subvencions s'havien de concedir amb càrrec al pressupost del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge del 2017.

L'Ordre HFP/886/2017, de 20 de setembre, per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits en el pressupost de la Comunitat Autònoma de Catalunya per al 2017, ha afectat la concessió i el pagament de les subvencions esmentades durant l'exercici pressupostari del 2017.

L'Ordre HFP/1281/2017, de 22 de desembre, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 21 de desembre de 2017, pel qual s'adopten mesures en defensa de l'interès general i en garantia dels serveis públics fonamentals a la Comunitat Autònoma de Catalunya, en execució de la resolució del Senat de 27 d'octubre de 2017, per la qual s'acorda l'aplicació de determinades mesures en relació amb la Generalitat de Catalunya de conformitat amb l'article 155 de la Constitució, preveu que l'Ordre HFP/886/2017, de 20 de setembre, queda sense efectes en data de 31 de desembre de 2017.

Conseqüentment, correspon efectuar la modificació corresponent de l'Ordre GAH/104/2016, de 2 de maig, per determinar que la resolució i el pagament de les subvencions afectades s'efectuïn amb càrrec al pressupost del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge del 2018.

Vist el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designen òrgans i autoritats encarregats d'executar les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució, i d'acord amb l'article 92 text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. Per tot això,

D...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA