ORDRE GRI/70/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades als centres culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre, representatives d'altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Governació i Relacions Institucionals
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en la disposició addicional setena estableix que el Departament assumeix la interlocució amb les cases regionals en l’àmbit de les competències que té assignades la Generalitat de Catalunya.

Atesa la necessitat de dur a terme aquest objectiu i donar suport a centres culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre, representatives d’altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya, s’obre aquesta nova convocatòria de subvencions.

Vist el Decret 166/2014, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2014 mentre no entrin en vigor els de 2015;

Vist el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Per tot això, a proposta del secretari general del Departament de Governació i Relacions Institucionals i en ús de les facultats que em confereix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores de les subvencions per a la realització d’activitats de les entitats culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre, representatives d’altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya, que consten en l’annex d’aquesta Ordre.

Article 2

Obrir la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a centres culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre, representatives d’altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya per a l’any 2015.

Article 3

La quantia màxima destinada a l’atorgament d’aquestes subvencions és de 100.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària GO01D/482000100 o equivalent dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per als anys 2015 i 2016. El finançament pluriennal es distribueix de la forma següent: 40.000 euros a càrrec de la partida pressupostària GO01D/482000100/1210 del pressupost de 2015 i 60.000 euros a càrrec del pressupost de 2016, segons l’Acord del Govern de 10 de març de 2015.

Article 4

4.1 El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

4.2 L’àmbit temporal d’execució de les activitats objecte d’aquesta convocatòria va de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2015.

4.3 Les sol·licituds de les subvencions es poden presentar per mitjans electrònics a través de l’Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat) o presencialment en qualsevol oficina de registre del Departament de Governació i Relacions Institucionals (podeu consultar quina és l’oficina de registre més propera en l’adreça http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/registre.jsp ), sens perjudici del que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 5

5.1 L’òrgan competent per a l’ordenació i la instrucció d’aquesta convocatoria és la persona titular de la Direcció de Serveis del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

5.2 La persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals és l’òrgan competent per resoldre aquesta convocatòria.

5.3 El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva.

5.4 El termini màxim per a la resolució i notificació de les subvencions és de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La notificació de la resolució de la convocatoria es realitzarà mitjançant la publicació en el Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya ( https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1 ). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

5.5 Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, les entitats interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de la notificació, en els termes que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i, potestativament, recurs de reposició davant de la persona titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals en el termini d’un mes des de la notificació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5.6 D’acord amb l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, si l’import atorgat és igual o superior a 3.000 euros, es publicaran en el DOGC, amb indicació de la convocatòria, el crèdit pressupostari al qual s’han d’imputar, les entitats beneficiàries, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de les subvencions.

Article 6

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Disposició final

Contra l’acte de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, i les bases reguladores, les entitats poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació en el DOGC.

Amb caràcter previ, contra l’acte de convocatòria les entitats poden interposar recurs de reposició davant la consellera de Governació i Relacions Institucionals en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGC.

Barcelona, 9 d’abril de 2015

Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

Bases reguladores que regeixen les subvencions adreçades a les entitats culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre, representatives d’altres comunitats autònomes

-1 Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions per dur a terme activitats de foment, promoció i difusió de la llengua i la cultura catalanes entre els seus associats i la resta de la població de la seu social de l’entitat.

-2 Entitats beneficiàries

Poden ser beneficiàries de les subvencions que regulen aquestes bases els centres culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre, representatives d’altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya i inscrites en el registre corresponent. Aquesta circumstància serà comprovada d’ofici.

-3 Requisits i incompatibilitats

3.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les següents:

 1. Informació sobre concurrència d’ajuts per la mateixa activitat. Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

 2. Realització de l’activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d’autor i el compliment de la normativa sobre propietat intel·lectual.

 3. Per a entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.

 4. En el cas de centres i establiments oberts al públic la normativa a complir és: atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, d’acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

 5. Per a associacions, donar compliment de la normativa en materia d’estatuts. Haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l’anterior.

  -4 Quantia

  4.1 La dotació màxima és la que estableix l’article 3 d’aquesta Ordre.

  4.2 Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica no percentual i es concedeixen tenint en consideració les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració establerts en la base 10.

  4.3 La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat subvencionada exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció no pot suposar una desviació pressupostària superior al 20% entre el cost inicalment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat subvencionada. Altrament, l’incompliment d’aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

  La desviació a la baixa del cost final efectiu de l’activitat subvencionada superior al 20% del cost inicialment pressupostat comportarà la reducció en la mateixa proporció de la quantia de la subvenció atorgada.

  4.4 Només serà objecte de subvenció un projecte per entitat sol·licitant i per programació anual.

  4.5 L’import de les subvencions no pot ser en cap cas d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost total de l’activitat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA