ORDRE HFP/1102/2017, de 16 de novembre, sobre operacions comptables de tancament de l'exercici pressupostari de 2017 (publicada al BOE núm. 279, de 17 de novembre).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 74 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que l'organització de la comptabilitat pública és competència del conseller o consellera del departament competent en matèria de finances.

La proximitat de la fi de l'exercici pressupostari de l'any 2017 fa necessari que es dictin normes sobre les operacions de tancament del pressupost, ja que la normativa que regula la comptabilitat no preveu amb detall aquestes operacions i, d'altra banda, també cal establir terminis per presentar i tramitar determinades operacions i documents comptables.

Atès el que s'ha exposat, a fi de regular amb detall aquestes operacions comptables de tancament de l'exercici i a proposta de la Intervenció General de la Generalitat,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Les normes que conté aquesta Ordre són aplicables al sector públic administratiu de la Generalitat de Catalunya, és a dir, departaments, entitats autònomes administratives i al Servei Català de la Salut.

Article 2

Nòmines del mes de desembre

2.1 Les nòmines del mes de desembre es poden comptabilitzar fins el dia 18 de desembre de 2017 (inclòs). Els serveis corresponents que gestionen la nòmina les poden trametre, juntament amb els seus documents comptables, a les intervencions delegades i territorials (a partir d'ara intervencions) fins el 15 de desembre de 2017 (inclòs).

2.2 Un cop comptabilitzades les nòmines s'han de trametre per al seu pagament a la Subdirecció General de Tresoreria abans del 22 de desembre de 2017.

2.3 Els documents de despeses derivades d'indemnitzacions per raó de serveis es poden comptabilitzar fins l'11 de desembre de 2017 (inclòs).

Article 3

Pagaments a justificar

3.1 Els manaments de pagament a justificar de caràcter esporàdic emesos o que s'emetin per atendre activitats a realitzar durant el 2017 s'han de trametre a la Subdirecció General de Tresoreria amb prou antelació perquè es puguin satisfer a temps en l'any natural.

Les quantitats lliurades per justificar que no s'apliquin durant el 2017 no es poden acumular per al 2018, i s'han de reintegrar a la Tresoreria de la Generalitat.

3.2 L'última justificació dels manaments de pagament de caràcter renovable es pot efectuar fins al 29 de desembre de 2017, seguint el procediment que estableix l'Ordre del Departament d'Economia i Finances de 12 de desembre de 2001, sobre manaments de pagament a justificar.

3.3 Les despeses derivades d'indemnitzacions per raó de serveis, tramitades mitjançant els documents ADOP (FM) corresponents, han d'estar comptabilitzades el dia 11 de desembre de 2017.

Article 4

Tramitació de documents comptables

4.1 Documents de gestió pressupostària de despesa de l'exercici corrent.

A partir de l'1 de desembre les entitats del sector públic administratiu no podran adquirir nous compromisos de despeses amb les excepcions previstes en aquest article. A aquests efectes els gestors poden trametre a les intervencions fins a l'2 de desembre (inclòs) els expedients de qualsevol tipologia de despeses que incloguin la fase de compromís de la despesa (document AD, D, ADO), inclosos els encàrrecs a entitats considerades mitjà propi de la Generalitat. S'exceptuen els expedients següents:

- els que s'instrueixin en compliment de normes específiques,

- els que derivin de modificacions pressupostàries,

- els que corresponguin a despesa anticipada o a prorrogues contractuals.

- els relatius a despeses de personal i els corresponents a deute públic,

- els relatius a despeses afectades finançades, totalment o parcialment, amb fons finalistes d'altres administracions i els generats d'acord amb l'article 44 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.

- els de contractació en fase de licitació a la data de publicació d'aquesta norma i

- els de convocatòries de subvencions i ajuts ja publicades i en fase d'avaluació de sol·licituds.

Les unitats gestores poden trametre a les intervencions els documents comptables que incloguin la fase de reconeixement d'obligacions fins al 22 de desembre (inclòs). Aquest termini també s'aplica en el cas que es trametin expedients per fiscalitzar, en els quals en un únic acte administratiu s'inclogui l'aprovació, el compromís de despesa i el reconeixement de l'obligació. No obstant això, es poden presentar a les intervencions fins al 12 de gener de 2018 (inclòs) els documents comptables referits a factures...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA