ORDRE ECO/44/2011, de 14 de març, per la qual s'implanta el grau en enginyeria d'edificació a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de Lleida i a la Universitat de Girona i es reconeix la implantació del grau en enginyeria d'edificació a la Universitat Ramon Llull.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

ECO/44/2011, de 14 de març, per la qual s'implanta el grau en enginyeria d'edificació a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la Universitat Pompeu Fabra, a la Universitat de Lleida i a la Universitat de Girona i es reconeix la implantació del grau en enginyeria d'edificació a la Universitat Ramon Llull.

En el marc de la programació universitària de Catalunya, per al curs acadèmic 2009-2010, i per tal d'adequar l'estructura cíclica dels ensenyaments universitaris actuals als requeriments europeus, es preveu la implantació dels estudis universitaris oficials de grau en enginyeria d'edificació a la Universitat Politècnica de Catalunya, a la Universitat Pompeu Fabra, a Universitat de Lleida i a la Universitat de Girona i el reconeixement de la implantació del grau en enginyeria d'edificació a la Universitat Ramon Llull.

L'adaptació als principis derivats de l'espai europeu d'educació superior implica, també, d'acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, l'inici del procés d'extinció progressiva dels estudis universitaris oficials, implantats a l'empara de l'ordenació anterior.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; el Reial decret 1393/2007, de 29 de octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol; el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, de creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments; els estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, els Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, els Estatuts de la Universitat de Lleida, els estatuts de la Universitat de Girona i les Normes d'organització i funcionament de la Universitat Ramon Llull, a proposta dels Consells de Govern i amb l'informe favorable dels consells socials de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona i amb l'acord adoptat per la Junta de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA