ORDRE INT/1074/2017, de 7 de novembre, sobre delegació de funcions en òrgans del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d'octubre del 2017 pel Ple del Senat en relació amb la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, es van designar òrgans i autoritats encarregats d'executar les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre del 2017, pel qual es van aprovar les mesures requerides pel Govern de la Nació a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

Així mateix, pel Reial decret 943/2017, de 27 d'octubre, es va cessar el conseller d'Interior, i pel Reial decret 945/2017, de 27 d'octubre, entre altres mesures, es va disposar el cessament del secretari general i del director general de la Policia del Departament d'Interior.

D'altra banda, el Consell de Ministres, mitjançant el Reial decret de 3 de novembre del 2017, en ús de l'habilitació conferida al Govern de la Nació per l'apartat E.5 de l'Acord del Consell de Ministres de 21 d'octubre del 2017, aprovat per l'Acord del Ple del Senat de 27 d'octubre del 2017 (Butlletí Oficial de l'Estat núm. 260, de 27 d'octubre del 2017), ha designat el secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior per exercir les funcions del titular de la secretaria general del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Aquesta designació s'ha efectuat amb caràcter excepcional i transitori.

Ateses les mesures i disposicions aprovades, resulta imprescindible adoptar les decisions sobre l'exercici de les funcions atribuïdes als òrgans del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya que, en aplicació dels principis d'eficàcia i eficiència, permetin que el Departament i els seus organismes vinculats o dependents funcionin amb normalitat. Això resulta particularment necessari un cop cessat el titular de la conselleria i el de la Direcció General de la Policia sense que s'hagi produït un nou nomenament en cap dels dos llocs, sens perjudici que el ministre de l'Interior hagi estat habilitat per exercir les funcions i adoptar els acords, resolucions i disposicions que corresponen al titular del Departament d'Interior, segons la legislació autonòmica d'aplicació, en l'esfera específica de la seva actuació, de conformitat amb el que estableix l'annex I del Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre.

En virtut d'això, d'acord amb l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 8, 9 i 13 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, així com l'article 45 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, disposo:

Primer. Funcions del secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior.

  1. Les funcions que corresponen al titular de la secretaria general del Departament d'Interior, incloent-hi les que exerceix per delegació, seran exercides pel titular de la secretaria general tècnica del Ministeri de l'Interior, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 965/2017, de 3 de novembre, pel qual es designa el secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, senyor Juan Antonio Puigserver Martínez, per exercir determinades funcions corresponents a la secretaria general del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i a l'àrea de Processos Electorals i Consultes Populars del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

  2. Es deleguen les funcions que corresponen al director general de la Policia del Departament d'Interior en el titular de la secretaria general tècnica del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA