ORDRE INT/168/2019, de 5 d'agost, per la qual es convoquen els concursos de fotografia i pintura per a la commemoració del Tricentenari del cos de Mossos d'Esquadra i s'aproven les bases reguladores corresponents.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El 2019 es commemora el 300 aniversari de la fundació de les primeres Esquadres de Paisans Armats a Catalunya. La creació d'aquesta institució per la Reial ordre de 21 d'abril de 1719 i la seva posterior reglamentació per la Reial ordre de 8 de juny de 1719 van suposar les primeres passes endavant en la constitució d'un cos de seguretat, jerarquitzat i amb una evident vocació d'actuar competencialment dintre de les fronteres de l'estat. Per primera vegada a Europa es regula una institució que s'erigeix en un cos civil que s'allunya de les clàssiques funcions militars d'un exèrcit, com per exemple l'actuació en conflictes exteriors.

Per tant, el primer antecedent de l'actual cos de Mossos d'Esquadra neix en un moment en què el concepte de policia, tal com el coneixem, encara no existeix. És precisament amb aquelles primigènies Esquadres de Paisans Armats que s'enceta la història de les policies al continent europeu i, atès el domini i lideratge militar, polític i comercial de les potències en el context internacional, probablement també de la resta del món.

Tal com ens mostra la historiografia, les Esquadres de Paisans van anar experimentant canvis en tots els sentits com a conseqüència dels esdeveniments polítics i socials que es produïen tant a Catalunya i Espanya com necessàriament a la resta de l'escenari europeu. No obstant això, en aquests tres segles, i fins arribar a l'actual Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, aquest cos sempre s'ha compost per la mateixa ciutadania a la qual se servia i protegia fins a esdevenir la policia integral i democràtica que és ara.

Precisament per aquest motiu, la celebració dels 300 anys del cos s'ha d'entendre no només com una oportunitat de retre homenatge a tots els seus membres, presents i pretèrits, sinó com el desig de celebrar la identitat de valors i la proximitat emocional entre ciutadania i la seva policia.

La celebració dels 300 anys d'història dels Mossos d'Esquadra permetrà recordar els principals esdeveniments d'aquest cos. La seva existència, des de la creació de les primeres Esquadres a començaments del segle XVIII i fins avui mateix, ha estat sempre enllaçada de manera indissoluble a la història de Catalunya.

Dintre dels actes de commemoració d'aquests 300 anys d'història es vol fomentar la participació de tota la ciutadania en aquesta celebració i impulsar la creació artística a través de la pintura i la fotografia, plasmant aquelles imatges que evoquin i recreïn episodis històrics que representin el cos de Mossos d'Esquadra o altres aspectes que transmetin els seus principis ètics i valors cabdals.

Vista la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya;

D'acord amb el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques a Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Atesa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Atès l'Acord del Govern de 28 de febrer de 2017, pel qual s'aprova la Instrucció de la Intervenció General de 20 de març de 2017, en matèria de publicitat;

Atesos els preceptes legals esmentats i els informes previs de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Ordeno:

Article 1

Obrir la convocatòria dels concursos de fotografia i pintura, anomenats conjuntament “Premis per a la Commemoració del Tricentenari del cos de Mossos d'Esquadra”, originals i inèdites, que no tinguin compromesos els seus drets ni hagin rebut anteriorment premis en altres certàmens o hagin obtingut ajuts a la creació.

Article 2

Aprovar les bases generals i específiques que han de regir els concursos respectius, les quals es publiquen als annexos d'aquesta Ordre.

Article 3

La concessió d'aquests premis s'imputa amb càrrec a la partida IT04D/483000100/2210/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020, amb un import de 9.000 euros, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió del premi.

Article 4

Contra aquesta Ordre, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el conseller d'Interior en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que interposin qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 5 d'agost de 2019

Miquel Buch i Moya

Conseller d'Interior

Annex 1

Bases generals reguladores dels concursos de fotografia i pintura dels Premis per a la Commemoració del Tricentenari del cos de Mossos d'Esquadra

 1. Règim jurídic

  El règim jurídic aplicable és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 2. Objecte i finalitat

  2.1 Aquests concursos tenen com a objecte la concessió de tres premis en metàl·lic per a cadascuna de les categories de fotografia i pintura d'acord amb el que s'indica a les bases específiques de les categories esmentades.

  2.2 Mitjançant l'atorgament d'aquests premis es reconeix el valor commemoratiu de les obres presentades des del punt de vista històric i artístic, ja que s'aconsegueix, d'una banda, fomentar i difondre aquesta efemèride entre la ciutadania, en general, i entre el personal membre de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i el personal de l'àmbit d'administració i tècnic de la Direcció General de la Policia, en particular, i, de l'altra, reivindicar i rememorar episodis rellevants de la història del cos de Mossos d'Esquadra.

  2.3 Així mateix, es tracta de visibilitzar la tasca que la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra ha fet en el passat, fa en l'actualitat i farà en el futur com a servei públic al servei de la ciutadania que garanteix i protegeix els drets fonamentals i les llibertats públiques.

 3. Persones destinatàries

  3.1 La participació a cadascuna de les categories d'aquest concurs s'indica a les bases específiques de les categories esmentades.

  3.2 Les persones participants en cadascuna de les categories anteriorment esmentades es poden presentar a una o les dues categories convocades sempre que compleixin els requisits establerts per a cadascuna.

  3.3 Ateses les característiques de les persones destinatàries, es delimita l'edat per poder participar a la categoria de pintura a partir dels 16 anys.

 4. Categories

  Es convoquen les categories següents:

  Categoria de fotografia.

  Categoria de pintura.

 5. Requisits de les persones participants

  5.1 Les persones participants han de complir els requisits següents:

  1. Complir els requisits generals i específics de participació i dels treballs que assenyala aquesta Ordre de bases i la convocatòria corresponent.

  2. Complir la normativa sobre la propietat intel·lectual, i en concret:

  b.1) Les persones participants hauran d'utilitzar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA