ORDRE INT/67/2019, de 4 d'abril, per la qual es fa pública la manera d'acomplir les obligacions de comunicació a la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de les operacions d'aeronaus pilotades per control remot (RPA) sobre aglomeracions d'edificis en ciutats, pobles o llocs habitats o reunions de persones a l'aire lliure.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament D'Interior
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 161 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, atribueix a la Generalitat competències en matèria de seguretat pública, tal com preveu l'incís final de l'apartat 1, d'acord amb el que disposa la legislació estatal. L'apartat 5 d'aquest precepte estatutari concreta les funcions pròpies del cos de Mossos d'Esquadra –l'àmbit d'actuació dels quals és el conjunt del territori de Catalunya–, funcions entre les quals s'inclouen les relatives a la seguretat ciutadana i l'ordre públic.

Mitjançant el Reial decret 1036/2017, de 15 de desembre, es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot i es modifiquen el Reial decret 552/2014, de 27 de juny, pel qual es despleguen el Reglament de l'aire i les disposicions operatives comunes per als serveis i els procediments de navegació aèria, i el Reial decret 57/2002, de 18 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de circulació aèria.

L'execució de les operacions d'aeronaus pilotades per control remot (RPA), previstes a l'article 21.3 del Reial decret 1036/2017 en espais com aglomeracions d'edificis i llocs habitats o amb reunions de persones, requereix, de conformitat amb el que disposa l'apartat 4 de la disposició addicional primera d'aquest Reial decret, a més d'altres mesures de seguretat i autoritzacions, la seva comunicació a les autoritats competents de seguretat pública, als efectes del que estableixen els articles 2.3, 3, 4.1, 17 i 21 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, la qual concreta a l'article 5 les autoritats i els òrgans competents als efectes d'aquesta Llei, entre els quals s'inclouen els corresponents de les comunitats autònomes que hagin assumit competències per a la protecció de persones i béns i per al manteniment de la seguretat ciutadana i disposin d'un cos de policia propi.

Aquesta comunicació prèvia, en conseqüència i en els termes de l'article 21.3 esmentat, afecta l'execució de les operacions aèries especialitzades per aeronaus pilotades per control remot (RPA) sobre aglomeracions d'edificis en ciutats, pobles o llocs habitats o reunions de persones a l'aire lliure, les quals únicament es poden realitzar quan la seva massa màxima a l'enlairament no excedeixi els 10 kg, s'efectuï dins de l'abast visual del pilot (VLOS), a una distància horitzontal màxima del pilot de 100 m, i a una altura màxima sobre el terreny no superior a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA