ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 118 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat té la competència exclusiva sobre el règim jurídic de les associacions i fundacions que compleixen llurs funcions majoritàriament a Catalunya. A més, l'article 71.4 de l'Estatut d'autonomia obliga l'Administració de la Generalitat a fer pública la informació necessària perquè la ciutadania en pugui avaluar la gestió, atès que la transparència constitueix un pilar bàsic de les societats democràtiques avançades. En desenvolupament d'aquesta darrera previsió, el Parlament va aprovar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que dedica el seu títol II al règim general aplicable a la transparència en l'activitat pública, la publicitat activa, la gestió administrativa i la reutilització de la informació pública.

Més específicament, la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública dedica el capítol II del títol I a la transparència, que defineix com “un bé públic essencial”. Aquesta darrera Llei afirma que correspon a les fundacions i les associacions d'utilitat pública fer efectiva la transparència pel que fa a les seves organitzacions i dedica tres preceptes a establir les línies generals sobre la transparència d'aquestes entitats: l'article 4 (concepte i subjectes responsables), l'article 5 (abast de la transparència) i l'article 6 (informació rellevant).

Segons disposa l'article 5, apartat segon, de la Llei 21/2014, el conseller del departament competent en matèria de fundacions i associacions ha de fixar per mitjà d'una Ordre el nivell de subjecció de les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència que estableix el capítol II, en funció de la dimensió de les entitats i de l'origen de les fonts de finançament.

En conseqüència, aquesta Ordre té per objecte fixar els criteris que determinen la subjecció a les obligacions de transparència de les entitats esmentades i definir quines són les obligacions concretes per a cada tipus o categoria d'entitats. En qualsevol cas, es tracta d'instruments de transparència dels quals algunes fundacions i associacions declarades d'utilitat pública ja fan difusió, i que, amb aquesta Ordre, es fixen com a obligacions de transparència de manera concreta i clara.

L'article 5 de la Llei 21/2014, en els seus apartats 3 i 4, detalla els criteris que s'han de tenir en compte a l'hora de fixar el nivell de subjecció de les entitats als instruments de transparència.

Així, l'apartat 3 disposa que, per determinar la dimensió de les entitats, cal tenir en compte la tipologia que estableix el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre. Juntament amb la tipologia d'entitats, també cal tenir en compte, com una circumstància diferenciadora, els casos en què les entitats estan legalment obligades a fer auditar llurs comptes.

I l'apartat 4 estableix, en relació amb les fonts de finançament, que s'ha de tenir en compte si les entitats perceben fons públics, així com si estan subjectes al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes en els termes de la seva normativa reguladora, és a dir, el text refós de la Llei de finances públiques aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, respectivament.

A partir de la tipologia d'entitats que resulta d'aplicar els criteris damunt esmentats, aquesta Ordre sistematitza els elements d'informació de l'article 6 de la Llei 21/2014, que han de fer públics les entitats, atenent llurs característiques. Amb voluntat d'aclarir i per facilitar-ne l'aplicació, l'Ordre opta per definir, en l'article 2, cadascun dels elements requerits i, tot i que s'empren els conceptes jurídicotecnics comuns en l'àmbit de les fundacions i associacions, la definició es fa als efectes exclusius d'aquesta Ordre, amb vista a una major seguretat jurídica. L'article 2, apartat segon, precisa que cada element definit no ha de formalitzar-se necessàriament en un document específic, sinó que la informació pot estar continguda en un altre document, al qual l'entitat es pot remetre.

Aquesta Ordre regula el seu objecte (article 1), les definicions (article 2), l'àmbit subjectiu (article 3), els criteris de subjecció (articles 4 a 6), i dedica els articles 7 a 12 a establir les obligacions d'informació, seguint el criteri de procurar l'equilibri i la proporcionalitat adequades a la realitat de les entitats. Aquest criteri d'equilibri i proporcionalitat s'ha concretat segons la dimensió de les entitats d'acord amb la normativa reguladora del Pla de comptabilitat, aprovada mitjançant el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel fet de si perceben fons públics per sobre d'un determinat llindar i en funció de la subjecció al control financer de la Intervenció General de la Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.

L'article 13 regula l'aplicació del principi de transparència en aquest àmbit. L'Ordre es tanca amb quatre disposicions: tres disposicions addicionals, la primera de les quals estableix l'actualització automàtica de la tipologia de fundacions i associacions d'utilitat pública enumerades a l'article 5 de l'Ordre en el supòsit que es modifiqui el Decret 259/2008, de 23 de desembre, que aprova el Pla de comptabilitat; la segona disposició addicional es refereix a l'actualització de les referències normatives, i la tercera disposició addicional concreta a quin exercici correspon la primera informació que les entitats han de presentar un cop entri en vigor l'Ordre; i una disposició final, que preveu que l'Ordre entri en vigor al cap de vint dies a comptar des del dia en què hagi estat publicada íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Del mateix contingut de l'Ordre es desprèn la seva adequació als principis de bona regulació i als principis generals de l'article 62 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atès que es tracta d'una norma necessària per donar compliment al mandat que conté l'article 5 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, i per dotar de seguretat jurídica les entitats sobre quines són les seves obligacions en matèria de transparència; d'altra banda, els instruments de transparència que les entitats han de fer públics es determinen seguint un criteri de proporcionalitat en funció de llur adscripció a una determinada tipologia, amb la finalitat que la regulació assoleixi l'eficàcia i eficiència preteses.

A proposta de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques;

Per tot això, en ús de les atribucions legalment conferides per l'article 12. d ) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; l'article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i l'article 5 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Aquesta Ordre té per objecte fixar els criteris i l'abast de la subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència de la informació establerts per l'article 6 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA