ORDRE JUS/254/2017, de 29 de novembre, per la qual es formalitza el compromís financer vinculat al crèdit de sis milions d'euros per a la Comunitat Autònoma de Catalunya establert a l'Acord del Consell de Ministres de 25 d'agost de 2017, pel qual s'aproven els criteris de repartiment i distribució del crèdit del Programa de reforma de l'Administració de justícia inclòs en els pressupostos del Ministeri de Justícia per a 2017 (Ordre de 29 de novembre, publicada al BOE núm. 295, de 5 de desembre).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 86.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, estableix que la conferència sectorial corresponent acordarà els criteris objectius de distribució, així com les distribucions resultants, dels crèdits destinats al compliment de plans i programes conjunts referits a competències de les comunitats autònomes i que els compromisos financers resultants es formalitzaran mitjançant convenis o resolucions.

La Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al 2017, recull a l'aplicació pressupostaria 13.02.112A.450 “Comunitats autònomes. Programa de reforma de l'Administració de justícia” una subvenció a les comunitats autònomes amb traspassos assumits en matèria d'Administració de justícia, adreçada a elaborar programes de reforma de l'Administració de justícia, dotada amb 6.000.000 (sis milions) d'euros, amb la finalitat de col·laborar en el desenvolupament i la implementació del sistema de gestió processal comú i de la fiscalia digital, duent a terme millores que incideixen en un servei públic de millor qualitat en el respectiu àmbit territorial de cada comunitat autònoma.

De conformitat amb la disposició addicional primera de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per al 2017, abans que se celebri la Conferència Sectorial d'Administració de Justícia, la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha emès un informe favorable en relació amb la Generalitat de Catalunya com a perceptora dels fons a distribuir per acord de la Conferència Sectorial de Justícia a què es refereix l'apartat següent.

El Ple de la Conferència Sectorial d'Administració de Justícia va acordar el 26 de juliol de 2017 la distribució i els criteris de repartiment del crèdit 13.02.112A.450. “Comunitats autònomes. Programa de reforma de l'Administració de justícia.”

Mitjançant l'Acord del Consell de Ministres de 25 d'agost de 2017, es van acordar els criteris de repartiment i distribució resultants del crèdit de 6.000.000 d'euros del Programa de reforma de l'Administració de justícia, inclòs en els pressuposts del Ministeri de Justícia per al 20170: a Catalunya li va correspondre un milió cent vint mil vint-i-un euros (1.120.021,00 €).

L'article 149.1.5 de la Constitució estableix que l'Estat té competència exclusiva en matèria d'Administració de justícia, sense perjudici de la doctrina del Tribunal Constitucional i de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, que en el seu article 109 estableix que la Generalitat de Catalunya exerceix, ultra les competències expressament atribuïdes pel propi Estatut d'autonomia, totes les funcions i les facultats que la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial reconeix al Govern de l'Estat amb relació a l'Administració de justícia.

Per això, en virtut del Reial decret 966/1990, de 20 de juliol, sobre traspàs de funcions de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA