ORDRE JUS/266/2017, de 26 de desembre, per la qual s'estableixen els mòduls d'indemnització econòmica per les actuacions professionals dels Procuradors dels Tribunals a Catalunya en matèria d'assistència jurídica gratuïta per a l'any 2018 (Ordre de 26 de desembre, publicada al BOE núm. 316, de 29 de desembre).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

El Departament de Justícia, per tal de garantir la prestació del servei d'assistència jurídica gratuïta i, en conseqüència, la plena eficàcia del dret constitucional de la ciutadania a la tutela judicial efectiva, estableix els mòduls d'indemnització econòmica de les actuacions professionals dutes a terme per la procuradoria en el marc de prestació de l'assistència jurídica gratuïta i el mòdul de compensació per a la determinació de la subvenció destinada a atendre les despeses col·legials derivades de la gestió dels serveis d'assistència jurídica gratuïta.

L'article 26 del Decret 252/1996, de 5 de juliol, de creació de les comissions d'assistència jurídica gratuïta, de regulació del procediment per al reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta i de la subvenció per a les actuacions professionals dels advocats i procuradors, estableix que, d'acord amb l'import global de les dotacions pressupostàries i tenint en compte la tipologia de procediments en els quals intervenen els professionals designats d'ofici, el Departament de Justícia establirà, amb un informe previ del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya i del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, els mòduls de compensació amb càrrec a fons públics per a la prestació dels serveis de representació gratuïta.

En data 23 de desembre de 2016, el Departament de Justícia i el Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya van subscriure l'Acord de col·laboració per a l'establiment del marc d'actuació en matèria de prestació d'assistència jurídica gratuïta durant l'any 2017, que, entre d'altres aspectes, estableix els mòduls de compensació de les actuacions professionals i de les despeses de gestió col·legial dels serveis d'assistència jurídica gratuïta.

La Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, estableix la dotació pressupostària destinada al finançament dels serveis d'assistència jurídica gratuïta durant el referit exercici i la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, estableix els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.

La present Ordre es dicta amb la finalitat d'adequar la despesa d'assistència jurídica gratuïta a la disponibilitat pressupostària aprovada per a l'exercici...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA