ORDRE JUS/36/2018, de 27 de març, per la qual es deixa sense efectes la Resolució JUS/2545/2016, de 8 de novembre, per la qual s'estableix, de forma transitòria, la prestació de serveis per part del personal destinat a l'Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 5, amb seu a Sarrià de Ter, a favor del nou Jutjat de Pau de Medinyà (Ordre de 27 de març, publicada al BOE núm. 84, de 6 d'abril).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

La Llei del Parlament de Catalunya 8/2015, de 10 de juny, va crear el municipi de Medinyà per segregació d'una part del terme municipal de Sant Julià de Ramis.

De conformitat amb el que disposa l'article 99.1 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, en haver-se creat el nou municipi, mitjançant l'Ordre JUS/227/2016, de 16 de febrer (BOE núm. 49, de 26.2.2016), el Ministeri de Justícia va disposar l'1 de juny de 2016 com la data d'entrada en funcionament del Jutjat de Pau de Medinyà.

La Resolució JUS/2545/2016, de 8 de novembre (DOGC núm. 7249, de 17.11.2016), va establir, de forma transitòria, fins que no es completés el procediment establert al Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el procediment de creació i modificació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau, que el personal al servei de l'Administració de justícia destinat a l'Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 5, amb seu a Sarrià de Ter, de la qual forma part la Secretaria del Jutjat de Pau de Sant Julià de Ramis, atendria també el Jutjat de Pau de Medinyà, un cop entrés en funcionament de forma operativa el nou òrgan judicial.

El Jutjat de Pau de Medinyà va entrar en funcionament de forma operativa el mes de febrer de 2017, un cop la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sessió que va tenir lloc el 14 de febrer de 2017, va nomenar la jutgessa de pau titular del nou òrgan.

El Tribunal Constitucional, en sentència 108/2017, de 21 de setembre, publicada al BOE núm. 247, de 13.10.2017, va estimar el recurs d'inconstitucionalitat núm. 1401-2016 interposat pel president del Govern de l'Estat contra la Llei 8/2015, de 10 de juny, de creació del municipi de Medinyà i en va declarar la inconstitucionalitat i consegüent nul·litat. Mitjançant l'Ordre JUS/72/2018, de 29 de gener (BOE núm. 27, de 30.1.2018), el Ministeri de Justícia ha establert el 31 de gener de 2018 com la data d'efectivitat del cessament de l'activitat del Jutjat de Pau de Medinyà i el trasllat del Registre civil i de tots els seus expedients, documentació i arxius, com també dels mitjans materials, al Jutjat de Pau de Sant Julià de Ramis, municipi al qual queda incorporat novament.

Vista la proposta de la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia de la Generalitat.

En atenció al que s'ha exposat, de conformitat amb el que estableix l'article 6 del Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designen òrgans i autoritats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA