ORDRE JUS/39/2018, de 5 d'abril, per la qual es determina la data d'entrada en funcionament de la Unitat Processal de Suport Directe del partit judicial de Gandesa (Ordre de 5 d'abril, publicada al BOE núm. 92, de 16 d'abril).

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Ministeris del Govern de L'Estat
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

El Decret 169/2010, de 16 de novembre, sobre estructura i organització de l'oficina judicial a Catalunya defineix el model d'oficina judicial i estableix els diferents tipus de serveis comuns processals que hi ha d'haver en cada partit judicial en funció de la seva dimensió. En el cas de partits judicials amb un sol jutjat, com és el cas de Gandesa, l'oficina judicial s'estructura en una sola unitat: la unitat processal de suport directe.

En virtut de l'Ordre JUS/225/2018, d'1 de març, del Ministeri de Justícia, s'aproven les relacions de llocs de treball dels cossos de lletrats de l'Administració de justícia, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial de les oficines judicials de Gandesa, Puigcerdà i Ripoll.

S'han dut a terme en el partit judicial de Gandesa totes les actuacions preparatòries per a la implantació de l'oficina judicial en aquest partit judicial i està previst l'acoblament dels funcionaris als nous llocs de la relació de llocs de treball, mitjançant la seva confirmació als llocs que ja ocupaven.

En consideració al que s'ha exposat, i de conformitat amb el que estableix l'article 6 del Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es designen òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del Ple...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA