ORDRE JUS/120/2008, de 12 de mar

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Justícia
Rang de Llei:Ordre
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDRE

JUS/120/2008, de 12 de març, de convocatòria pública per a la concessió de subvencions corresponents a l'exercici 2008, per a l'organització i realització de cursos, postgraus i màsters, seminaris, jornades i congressos i estudis i treballs relacionats amb l'evolució, l'adaptació i el desenvolupament de les organitzacions que conformen el tercer sector, la seva influència dins la societat i les seves perspectives de futur.

Atesa la voluntat del Departament de Justícia de contribuir, en el marc de les seves competències i de les seves disponibilitats pressupostàries, a dinamitzar les organitzacions que conformem el tercer sector incrementant el grau de coneixement de les activitats que exerceixen i el seu impacte dins la societat mitjançant la realització d'estudis, treballs, cursos, postgraus, màsters, seminaris, jornades i congressos;

D'acord amb el que estableixen l'article 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

.1 Obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions corresponents a l'exercici 2008, per a l'organització i realització de cursos, postgraus i màsters, seminaris, jornades i congressos i estudis i treballs relacionats amb l'evolució, l'adaptació i el desenvolupament de les organitzacions que conformen el tercer sector, la seva influència dins la societat i les seves perspectives de futur.

.2 Aprovar les bases que han de regir aquest concurs i que es publiquen com a annex de la present Ordre.

.3 El pagament d'aquestes subvencions serà amb càrrec a la partida D/449000100/2140 per a les entitats públiques; amb càrrec a la partida D/482000100/2140 per a les entitats privades i persones físiques, i amb càrrec a la partida D/460000100/2140 per a les corporacions locals, del pressupost del Departament de Justícia per al 2008.

La quantitat màxima total que es destina a aquestes subvencions per a repartir entre totes les entitats públiques que presentin els seus projectes serà de 4.000 euros.

La quantitat màxima total que es destina a aquestes subvencions per a repartir entre totes les entitats privades que presentin els seus projectes de 40.000 euros.

La quantitat màxima total que es destina a aquestes subvencions per a repartir entre totes les corporacions locals que presentin els seus projectes serà de 2.000 euros.

.4 El termini i llocs de presentació de les sol·licituds de subvenció i documentació que ha d'adjuntar-se a aquestes són els que es determinen a la base 3 de l'Annex.

.5 Els òrgans competents per a la tramitació, avaluació i selecció de les propostes presentades i la resolució del procediment de concessió de les subvencions, així com el termini per a la conclusió del tal procediment i els mitjans de notificació de la resolució d'atorgament de les subvencions són els que s'indiquen a les bases 6 i 8 de l'annex.

.6 Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la Consellera de Justícia en el termini d'un mes, d'acord amb el que estableixen els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que disposen els articles 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA