ORDRE PDA/120/2018, de 17 de juliol, per la qual s'aproven els preus públics per al lloguer d'espais a les casetes i torres de la xarxa d'emplaçaments de radiocomunicació del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'article 1.3-2 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que la creació, la modificació i la derogació dels preus públics, llevat dels referits a l'ensenyament universitari, que s'ha de fer per decret, s'han d'efectuar mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria.

L'article 3.12.2 del Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, disposa que correspon al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública l'exercici de les atribucions pròpies en matèria de telecomunicacions i societat digital.

D'acord amb l'article 4.1 del Decret 117/2018, de 19 de juny, de reestructuració del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, en relació amb l'article 44.1.c) del Decret 266/2016, de 5 de juliol, correspon a la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital promoure la creació i el desplegament a Catalunya de les infraestructures digitals i de comunicacions electròniques adequades per fer arribar a la ciutadania, a les empreses i a les institucions públiques els serveis avançats de connectivitat i d'accés als serveis digitals.

D'acord amb l'article 1.2.a) del Decret 117/2018, de 19 de juny, esmentat, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació queda adscrit al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació és l'entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya encarregada, entre d'altres, de la realització de la gestió, de forma directa o indirecta, de l'execució de les infraestructures necessàries per implantar les xarxes i els serveis de telecomunicacions i informàtics requerits i la seva explotació i manteniment posteriors i de l'establiment de la política d'explotació de les xarxes de telecomunicacions i telemàtiques.

Atès el marc normatiu que fixa que les administracions públiques titulars d'infraestructures susceptibles de ser utilitzades per al desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques han de facilitar l'accés a aquestes infraestructures, cal fixar un preu públic per al lloguer d'espais a les casetes i torres de la xarxa d'emplaçaments de radiocomunicació del Centre de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA