ORDRE PDA/171/2019, de 2 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts, en règim de concurrència competitiva, destinats a alumnes de cicle superior de primària, de secundària, de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior per les despeses derivades de la seva participació en concursos internacionals amb temàtica científica o tecnològica.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

L'Estratègia SmartCAT, aprovada per mitjà de l'Acord del Govern de 28 d'octubre del 2014, té com a objectiu que Catalunya esdevingui un territori intel·ligent de referència internacional que aprofiti l'ús de les tecnologies digitals per innovar en els serveis públics, potenciar el creixement econòmic, i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.

El 5 d'octubre de 2016, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució en què s'insta el Govern de la Generalitat a realitzar les accions necessàries per garantir que tots els alumnes assoleixin, durant l'educació primària, les competències bàsiques necessàries per ser, a més de consumidors, creadors de solucions tecnològiques en la societat digital, atesa la competència digital que han de desenvolupar en aquesta etapa i, per tant, que la programació i la robòtica educativa siguin presents a l'escola des dels primers cursos de l'educació obligatòria, tot potenciant el que es coneix com a disciplines CTEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques; STEM en anglès).

El programa Bitbot.cat, portat a terme actualment per la Direcció General de Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública amb la col·laboració del Departament d'Educació, va néixer el 2016 i té per objectiu l'impuls d'activitats extraescolars de programació i robòtica amb l'objectiu principal de fomentar les vocacions tecnològiques entre els nens i les nenes de Catalunya.

El 2018, el Govern va aprovar el Pla STEMcat, que entre altres actuacions pretén promoure les disciplines CTEM. La Direcció General de Societat Digital dona suport a aquest Pla i impulsa la difusió de projectes relacionats amb aquesta temàtica.

L'article 41.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que «els poders públics han de garantir el compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'accés a l'ocupació, en la formació, en la promoció professional, en les condicions de treball, inclosa la retribució, i en totes les altres situacions, i també han de garantir que les dones no siguin discriminades a causa d'embaràs o de maternitat.»

Així mateix, l'article 53.1 disposa que «els poders públics han de facilitar el coneixement de la societat de la informació i han d'impulsar l'accés a la comunicació i a les tecnologies de la informació, en condicions d'igualtat, en tots els àmbits de la vida social, inclòs el laboral; han de fomentar que aquestes tecnologies es posin al servei de les persones i no afectin negativament llurs drets, i han de garantir la prestació de serveis per mitjà de les dites tecnologies, d'acord amb els principis d'universalitat, continuïtat i actualització.»

El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública les competències en telecomunicacions i societat digital.

El Decret 124/2019, de 4 de juny, de reestructuració del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública estableix que el Departament compta, entre d'altres unitats, amb la Secretaria de Polítiques Digitals, amb rang orgànic de secretaria general, en els termes que preveu l'article 11.2 de la Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

L'article 16.1.a) del Decret 124/2019 estableix que a la Secretaria de Polítiques Digitals li correspon impulsar el desplegament i la integració de les tecnologies digitals en tots els àmbits de la societat catalana.

L'article 17.1 b) i e), respectivament, estableixen que li correspon a la Direcció General de Societat Digital liderar les polítiques per impulsar una ciutadania digital tot desplegant programes de capacitació, inclusió i apoderament digital de la societat; i impulsar i participar en el disseny de les polítiques de promoció de les vocacions científiques, tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques, posant especial atenció en la inclusió femenina en aquest àmbit.

Aquestes bases responen als objectius del Govern de la Generalitat de Catalunya d'incentivar l'estudi de carreres científiques i tecnològiques, mitjançant l'ajut a la participació d'alumnes de cicle superior de primària, de secundària i de batxillerat en concursos internacionals, centrats en algun tema de ciència o tecnologia, de valorar la importància de comptar amb polítiques públiques que recolzin la innovació tecnològica, de fomentar les capacitats científiques i tecnològiques dels més joves, ja que aquests concursos els permeten explorar i despertar els seus talents mitjançant projectes lúdics, participatius i innovadors, en què la ciència i la tecnologia són eines no només per crear, sinó també per inspirar i desenvolupar la confiança en si mateixos i assumir el desafiament de ser els futurs capdavanters i agents de canvi, i els ajuden a orientar la seva vida professional a la ciència i a la investigació.

Un altre estímul és fomentar la participació femenina, que actualment encara és escassa en els àmbits de la ciència i la tecnologia.

D'acord amb l'article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, i l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores per a la concessió dels ajuts, en règim de concurrència competitiva, destinats a alumnes de cicle superior de primària, de secundària i de batxillerat per les despeses derivades de la seva participació en concursos internacionals amb temàtica científica o tecnològica, que consten en l'annex 1.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà que es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Contra aquesta Ordre es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà que es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , d'acord amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 2 de setembre de 2019

Jordi Puigneró i Ferrer

Conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Annex 1

Bases reguladores d'ajuts, en règim de concurrència competitiva, destinats a alumnes de cicle superior de primària, de secundària, de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior, per les despeses derivades de la seva participació en concursos internacionals amb temàtica científica o tecnològica

— 1 Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts, en règim de concurrència competitiva, destinats a alumnes de cicle superior de primària, de secundària, de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior, per les despeses derivades de la seva participació en concursos internacionals amb temàtica científica o tecnològica.

—2 Persones beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d'aquests ajuts els alumnes de cicle superior de primària, de secundària, de batxillerat, o de cicles formatius de grau mitjà o superior.

—3 Requisits

3.1 Per obtenir la condició de persona beneficiària, s'han de reunir les condicions següents:

―Cursar els estudis en un centre de Catalunya, amb sistema educatiu català, durant l'any de la convocatòria.

―Participar en concursos internacionals relacionats amb la temàtica científica o tecnològica durant l'any natural en què es publiqui la convocatòria.

3.2 Els alumnes es poden presentar a un concurs individualment o en grup. Si són menors d'edat, és necessari designar un representant legal major d'edat a l'efecte d'establir comunicacions amb la Generalitat de Catalunya.

3.3 Els alumnes menors d'edat han d'actuar a través del seu representant legal.

3.4 Els alumnes poden sol·licitar més d'un ajut de la convocatòria regulada per aquestes bases...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA