ORDRE PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

El Consell Europeu va aprovar, el 17 de juny de 2010, l'estratègia Europa 2020 per promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Aquesta estratègia defineix els objectius que la Unió Europea ha d'assolir l'any 2020 en els àmbits de recerca i innovació, canvi climàtic i energia, ocupació, educació i reducció de la pobresa.

El Govern de Catalunya, alineat amb Europa 2020, va aprovar, l'abril de 2012, l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), el full de ruta per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. Una aportació primordial de l'ECAT 2020 ha estat la definició d'un marc estratègic i coherent per a l'impuls, la coordinació i el seguiment de les polítiques públiques que reforcen els avantatges competitius de Catalunya i que contribueixen a la consolidació de Catalunya a Europa i al món com un país de base industrial, amb una economia oberta, competitiva i sostenible. L'ECAT 2020 identifica sis àmbits prioritaris d'actuació de les polítiques públiques: ocupació i formació, cohesió social, innovació i coneixement, dinamisme empresarial, internacionalització, i economia verda.

El Programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER de Catalunya 2014-2020 (d'ara endavant PO FEDER de Catalunya 2014-2020), aprovat per la Decisió de la Comissió Europea C(2015)894, de 12 de febrer de 2015, per la qual s'aproven determinats elements del Programa operatiu de Catalunya, pel qual se sol·liciten ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc de l'objectiu d'inversió en creixement i treball, prioritza les inversions en els àmbits de la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l'economia verda, i contribueix a quatre prioritats transversals, que també són clau per assolir els objectius 2020: equilibri territorial, internacionalització, ocupació i especialització intel·ligent.

En aquest context, el PO FEDER de Catalunya 2014-2020 preveu actuacions impulsades per les entitats locals en el marc de l'eix prioritari 4, que té per objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors, i de l'eix prioritari 6, que pretén conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.

En el Programa operatiu es dona un tractament específic a l'Ajuntament de Barcelona, atès que la seva capacitat econòmica enfront d'altres entitats locals faria econòmicament inviable un repartiment territorialment equilibrat del finançament FEDER.

El Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca i es deroga el Reglament (UE) 1083/2006 del Consell, recull també en l'article 9 els objectius temàtics 4 i 6.

D'acord amb l'article 2 del Reglament (UE) 1301/2013, del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i sobre disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació, pel qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006, el FEDER contribuirà al finançament d'operacions orientades a reforçar la cohesió econòmica, social i territorial, tot corregint els principals desequilibris regionals de la Unió mitjançant el desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, així com de la reconversió de les regions industrials en retrocés i de les regions amb un retard de desenvolupament.

D'acord amb el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, al Departament de la Presidència li correspon l'exercici de les atribucions en matèria de cooperació amb l'Administració local de Catalunya. La Direcció General d'Administració Local, com a agent facilitador i organisme competent per resoldre que té atribuïdes funcions d'organisme intermedi (OI) en el procediment de selecció i verificació dins del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, és la unitat encarregada de projectes locals i de gestionar-los, fer-ne el seguiment i control.

En virtut de les facultats que m'atorga l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Aprovar les bases reguladores, que consten en l'annex I d'aquesta Ordre, per seleccionar operacions de les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya, i la concessió de subvencions del FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en els termes establerts en el Programa operatiu.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les entitats locals interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 2 de juliol de 2018

Elsa Artadi i Vila

Consellera de la Presidència

ANNEX I

Bases reguladores

 1. Objecte

  Aquestes bases tenen per objecte establir els requisits i el procediment per seleccionar les operacions de les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya (d'acord amb les dades que consten en el padró municipal d'habitants a 31 de desembre de 2016), susceptibles de cofinançament pel FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en els termes establerts en el Programa operatiu. Per a operacions turístiques incloses en l'eix prioritari 6, es considerarà també la població superior a 20.000 habitants d'acord amb l'indicador de població ETCA a 31 de desembre de 2016 (definit en el glossari de conceptes de l'annex II).

  En concret, es dona suport als objectius específics (OE) de les prioritats d'inversió (PI) següents:

  Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

  PI 4.1 Foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables.

  OE 4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d'energies renovables 2011-2020 i, si s'escau, amb la planificació de les comunitats autònomes.

  PI 4.3 Suport a l'eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics i els habitatges.

  OE 4.3.1 Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO 2 en l'edificació i en les infraestructures i els serveis públics.

  Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos.

  PI 6.3 Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

  OE 6.3.1 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural.

  OE 6.3.2 Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d'interès turístic.

 2. Entitats beneficiàries

  2.1 Poden optar a les subvencions previstes en aquesta Ordre les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants de Catalunya que compleixin els requisits establerts en aquestes bases reguladores.

  Queda exclòs d'aquesta convocatòria l'Ajuntament de Barcelona i les operacions que tinguin o impliquin un benefici directe per a aquest municipi, atès que la seva participació en el desenvolupament de l'estratègia RIS3CAT en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 es vehicula mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, que actua en qualitat d'organisme intermedi, tal com disposa la secció 4. Enfocament integrat del desenvolupament territorial del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

  Atès el conveni entre el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per executar operacions en l'objectiu específic 6.3.2, els ens locals que formen part de l'àmbit territorial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona queden exclosos de la presentació de projectes en l'OE 6.3.2.

  2.2 L'entitat beneficiària ha de ser, amb caràcter general, l'executora de l'operació aprovada, llevat dels casos en què, en virtut de la seva facultat d'autoorganització i en el marc de la normativa aplicable, l'entitat beneficiària decideixi que l'operació l'executi una altra entitat pública que sigui mitjà propi i servei tècnic seu. En aquest cas, ha d'indicar aquesta possibilitat en la sol·licitud i presentar la documentació acreditativa sobre la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'ens corresponent.

  Un cop concedit l'ajut de cofinançament i en el moment en què l'entitat beneficiària formalitzi la seva relació amb l'ens executor, aquesta ha d'enviar a la Direcció General d'Administració Local una còpia autèntica del conveni d'encàrrec de gestió. En relació amb la certificació de les despeses associades a l'operació, tant l'entitat beneficiària com l'ens executor han de regir-se pel que estableixen les bases 20 i 21.

 3. Requisits i incompatibilitats

  Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA