ORDRE PRE/109/2018, de 2 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió d'ajuts per a la formació complementària d'alumnat universitari i persones postgraduades en l'àmbit de l'educació física i de l'esport.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Els plans de formació complementària de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) centren els objectius a potenciar la formació complementària de l'alumnat de grau, màster universitari o programes de doctorat i persones postgraduades, en els diferents àmbits de l'educació física i de l'esport. Per això, des de fa diversos anys, l'INEFC obre convocatòria pública per a la concessió d'ajuts en l'àmbit de l'educació física i de l'esport.

Enguany, s'ha considerat obrir aquests ajuts també als estudiants de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida per tal de donar resposta a la transversalitat que demanda l'actual formació complementària dels estudis universitaris.

Atès l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que estableix que “reglamentàriament, les administracions poden establir l'obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.”

Ateses les competències en matèria de recerca que preveu la Llei 11/1984, de 5 de març, de creació de l'organisme autònom INEFC;

Atès el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), els preceptes declarats bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

Aquesta Ordre té l'objecte d'aprovar les bases reguladores del procediment per a la concessió d'ajuts per a la formació complementària d'alumnat universitari i persones postgraduades en l'àmbit de l'educació física i de l'esport que figuren en l'annex, destinats als centres de Barcelona i Lleida de l'INEFC.

Es faculta el director/a de l'INEFC perquè dugui a terme la convocatòria dels ajuts regulats en aquestes bases.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre PRE/240/2015, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la formació complementària d'alumnat de grau, màster universitari o programes de doctorat i persones postgraduades en l'àmbit de l'educació física i de l'esport.

Barcelona, 2 de juliol de 2018

Elsa Artadi i Vila

Consellera de la Presidència

Annex

Bases generals

—1 Objecte

Els ajuts que preveuen aquestes bases tenen com a objectiu completar la formació de l'alumnat universitari i de les persones postgraduades mitjançant una formació pràctica complementària, en àrees professionals relacionades amb l'activitat física i l'esport, que faciliti la inserció en el mercat laboral de les persones beneficiàries en aquests àmbits. Aquest complement formatiu pràctic es desenvolupa mitjançant la participació tutoritzada de les persones beneficiàries en tasques de suport a diversos àmbits relacionats amb àrees relacionades amb la gestió esportiva, amb les activitats de formació, amb l'estudi, amb la documentació i amb l'aplicació de noves tecnologies en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport que du a terme l'INEFC, sempre sota la supervisió d'una persona responsable que exerceixi la tutela des de l'Institut.

—2 Condicions de les persones sol·licitants

Per poder sol·licitar els ajuts previstos en aquesta convocatòria, les persones sol·licitants han de complir les condicions generals següents:

 1. Alumnat de grau, màster o programes de doctorat

  Ser estudiant de la Universitat de Barcelona (UB) o de la Universitat de Lleida (UdL) o dels seus centres adscrits homologats de grau, màster universitari o programes de doctorat.

  Complir els requisits específics establerts en aquestes bases per a cada modalitat d'ajut.

  A l'efecte de sol·licituds d'aquestes beques no es consideren estudiants de la UB i de la UdL els alumnes de mobilitat procedents d'altres universitats.

 2. Persones postgraduades

  Estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en ciències de l'activitat física i de l'esport o de qualsevol altra especialitat, o de màster per qualsevol de les universitats catalanes. Els estudis de llicenciatura, grau o màster han d'haver finalitzat després de l'1 de gener del tercer any anterior a l'any de la convocatòria.

  Complir els requisits establerts en aquestes bases per a cada modalitat d'ajut.

  No poden optar als ajuts l'alumnat o els postgraduats/ades que hagin estat beneficiaris, durant dos cursos acadèmics, d'un ajut de l'INEFC de les mateixes característiques que els que regulen aquestes bases.

  —3 Característiques de les diferents modalitats d'ajuts

  Les característiques de les diferents modalitats dels ajuts per a la formació complementària en camps o àrees professionals relacionades amb l'educació física i l'esport són les següents:

  Codi 1

  Ajuts per a la formació pràctica complementària en l'estudi de la gestió i de l'organització d'activitats formatives de grau, màster i específiques en l'àmbit de l'educació física i de l'esport.

  Persones destinatàries: alumnat de grau, màster, programes de doctorat i persones postgraduades.

  Objectiu: formar les persones beneficiàries en l'adquisició de les habilitats necessàries per a la gestió i per a l'organització d'activitats formatives i de promoció.

  Formació necessària: coneixement a nivell d'usuari d'informàtica i coneixement d'anglès.

  Requisits específics:

  1. Estar en possessió del títol de llicenciatura, grau, màster.

  2. Ser estudiant del grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i amb un mínim de 120 crèdits ECTS aprovats, o estudiant del programa de doctorat Activitat Física i Esport o del màster.

  3. Domini dels programes ofimàtics.

  4. Acreditar nivell B1 d'anglès.

  5. Coneixements de dret esportiu (per a l'ajut C1-MAT- 2Ll).

   Mèrits:

  6. Haver estat beneficiari o beneficiària d'un ajut de formació complementària a l'INEFC o en una altra universitat l'any immediatament anterior, amb valoració positiva.

  7. Expedient acadèmic.

  8. Acreditar altres titulacions relacionades amb les ciències de l'activitat física i l'esport.

  9. Acreditar un nivell d'anglès (superior a B1).

  10. Coneixement d'altres idiomes.

  11. Entrevista personal, si escau.

  12. Acreditar nivell C1 de català.

   Competències transversals:

  13. Capacitat d'organització i planificació.

  14. Habilitats en les relacions interpersonals.

  15. Capacitat de treballar en equip.

  16. Adaptació a noves situacions.

  17. Iniciativa i esperit emprenedor.

  18. Creativitat.

   Competències específiques:

  19. Ser capaç de treballar amb autonomia, acceptant responsabilitats en la planificació de projectes.

  20. Capacitat d'empatia, reflexió i anàlisi crítica davant les demandes de l'estudiant.

  21. Ser capaç de determinar l'essencial d'un procés/situació i establir-ne un model de treball.

   Codi 2

   Ajuts per a la formació pràctica complementària en l'acolliment i l'atenció a les persones, l'alumnat i al professorat participant en l'intercanvi entre universitats, amb relacions externes, activitats de promoció i màrqueting.

   Persones destinatàries: alumnat de grau, màster, programes de doctorat i persones postgraduades.

   Objectius: dur a terme un estudi sobre la mobilitat del professorat i de l'alumnat entre els centres d'ensenyament universitari en l'àmbit de l'educació física i de l'esport a escala internacional.

   Formació necessària: coneixement a nivell d'usuari d'informàtica, i coneixement d'anglès.

   Requisits específics:

  22. Estar en possessió del títol de llicenciatura, grau, màster en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

  23. Ser estudiant del grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i amb un mínim de 120 crèdits ECTS aprovats, o estudiant del programa de doctorat Activitat Física i Esport o del màster.

  24. Domini dels programes ofimàtics

  25. Acreditar nivell mínim B1 d'anglès.

   Mèrits

  26. Haver estat beneficiari o beneficiària d'un ajut de formació complementària a l'INEFC o en una altra universitat l'any immediatament anterior, amb valoració positiva.

  27. Expedient acadèmic.

  28. Acreditar altres titulacions relacionades amb les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

  29. Acreditar un nivell d'anglès (superior a B1).

  30. Coneixement d'altres idiomes

  31. Entrevista personal, si escau.

  32. Acreditar nivell C1 de català.

   Competències transversals:

  33. Capacitat d'organització i planificació.

  34. Coneixements d'una segona llengua.

  35. Habilitats en les relacions interpersonals.

  36. Capacitat de treballar en equip.

  37. Adaptació a noves situacions.

  38. Iniciativa i esperit emprenedor.

   Competències específiques:

  39. Ser capaç de treballar amb autonomia, acceptant responsabilitats en la planificació de projectes.

  40. Capacitat d'empatia, reflexió i anàlisi crítica davant les demandes de l'estudiant.

  41. Ser capaç de determinar l'essencial d'un procés/situació i situació i establir-ne un model de treball.

   Codi 3

   Ajuts per a la formació pràctica complementària en la recerca i innovació aplicada a les ciències de l'activitat física i l'esport.

   Persones destinatàries: alumnat de grau, màster, programes de doctorat i persones postgraduades.

   Objecte: formar les persones beneficiàries en les tasques que ha de dur a terme un laboratori especialitzat en temàtica esportiva i d'educació física.

   Formació necessària: coneixement a nivell avançat d'informàtica, i coneixement d'anglès.

   Requisits específics:

  42. Estar en possessió del títol de llicenciatura, grau, màster en Estadística o Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

  43. Ser estudiant del grau d'Estadística o Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i amb un mínim de 120 crèdits ECTS aprovats o estudiant de doctorat o màster.

  44. Domini dels programes ofimàtics .

   Mèrits:

  45. Haver estat beneficiari o beneficiària d'un ajut de formació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA