ORDRE PRE/13/2017, de 31 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a l'atorgament del Premi al millor videojoc relacionat amb les commemoracions anuals del Govern, creat i desenvolupat per alumnes matriculats en universitats del sistema universitari de Catalunya o en centres d'estudis superiors de Catalunya.

Secció:Disposicions Generals
Emissor:Departament de la Presidencia
Rang de Llei:Ordre
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Mitjançant el Decret 270/2016, de 12 de juliol, de la política commemorativa del Govern de la Generalitat i de la Comissió de Commemoracions, el Govern de la Generalitat va establir les funcions, composició i normes de funcionament de la Comissió de Commemoracions, que com a òrgan col·legiat ha d'impulsar i coordinar la política commemorativa del Govern. D'acord amb l'article 4 de l'esmentat Decret, entre les funcions d'aquesta Comissió hi ha la de proposar anualment al Govern, per a la seva aprovació, la relació dels esdeveniments i de les personalitats que han de ser objecte de commemoració per part de la Generalitat. El Govern, un cop elevada la proposta per part de la persona titular del departament d'adscripció de la Comissió de Commemoracions, i d'acord amb l'article 8 del mateix Decret, aprova les commemoracions.

És voluntat del Govern, com un dels objectes de la política commemorativa, promoure els actes institucionals que es considerin adequats i establir, si escau, les convocatòries públiques d'ajuts necessàries per tal que aquestes commemoracions tinguin el relleu i el ressò adequats.

Per tal d'implicar els joves en aquestes commemoracions i alhora acostar-les al món de les universitats i dels centres d'estudis superiors, s'institucionalitza la regulació d'un Premi al millor videojoc relacionat amb les commemoracions del Govern per a cada any.

En ús de les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

Ordeno:

Article únic

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases que han de regir la concessió del Premi al millor videojoc relacionat amb les commemoracions anuals del Govern, creat i desenvolupat per alumnes matriculats en universitats del sistema universitari de Catalunya o en centres d'estudis superiors de Catalunya, en el curs corresponent a la convocatòria, en estudi de grau, màster, postgrau, que tinguin com a objectiu la creació, disseny i programació de videojocs, les quals figuren en l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Contra aquesta Ordre i les bases reguladores es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la data de publicació en el DOGC.

Barcelona, 31 de gener de 2017

Neus Munté i Fernàndez

Consellera de la Presidència

Annex

Bases reguladores

-1. Objecte

1.1. L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment de selecció i premi de treballs de grau, màster, postgrau o de centres d'estudis superiors de creació de videojocs o altres estudis superiors d'ensenyament artístic o aplicacions multimèdia, pel disseny, conceptualització, programació, creació i producció d'un videojoc relacionat amb els fets o personalitats commemorats anualment per la Generalitat de Catalunya.

El procediment de concessió del Premi es tramita en règim de concurrència competitiva.

1.2. Els videojocs candidats al Premi han de complir els requisits següents:

- Ha de ser un joc per internet i/o PC, i/o telèfon mòbil, i/o tauleta.

- Ha de tenir relació amb els fets o personalitats objecte de commemoració anual del Govern, relacionats en la convocatòria corresponent.

- Pot pertànyer a qualsevol gènere de joc, però es valorarà l'originalitat, la transmissió de valors positius i l'adequació a un públic ampli.

- El joc no pot contenir errades tècniques i el funcionament ha de ser fluid amb els principals dispositius.

- La llengua principal ha de ser el català.

-2. Persones destinatàries i requisits de participació

2.1 Poden optar al Premi els alumnes de graus, de màsters, de postgraus, de centres d'estudis superiors, o d'aplicacions multimèdia o enginyeria multimèdia, que tinguin com a objectiu de la seva formació el disseny i la creació de videojocs i que estiguin matriculats en...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA